Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ผมพา, ดวงเดือน
ผลนาค, สุพิริยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผลนาค, สุพิริยา, สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผลาผล, สุชาวดี, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผะสม, ชนันท์ฐิดา

ฝ่ายดี, รุ่งทิวา, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฝ่ายดี, รุ่งทิวา

พงศ์กิจวิทูร, สงวน, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พงศ์กิจวิทูร, สงวน, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พงศ์ภัทรกานต์, ภัทร์พงศ์
พงษ์สุวรรณ, ทิพานัน
พนมวัน ณ อยุธยา, รตยา, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พนมศิริ, วราภรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พนมศิริ, วราภรณ์
พรภิรมย์, ทิพาภรณ์
พรมบาง, ปิยะนุช, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรมบุญเรือง, สุขสันต์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พรมหู, ทัดดาว
พรรณราย, กฤษฎา
พรหมจักร, วรพจน์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พรหมจักร, วรพจน์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พรหมมณี, สุนิสา, สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรหมรักษา, กฤษตฌา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
พรหมโคตร, สุชาดา
พราหมณี, ทัดทอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

226 - 250 of 602 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network