Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พลธานี, สีรุ้ง
พลายจันทร์, ประภาพันธ์
พัฒนะสุธาดล, ปรียพัศ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พัฒนะสุธาดล, ปรียพัศ
พันธุสะ, สุดา
พัวรุ่งโรจน์, วิชัย
พายุบุตร, สุทธิพงษ์
พิชาศิรพัฒน์, กุศลพงศ์
พิลาหอม, วรัญญา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิลาหอม, วรัญญา
พุทธิชัยกุล, จงกล, สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พูลเขตร์กิจ, สุรัตน์

ภักดี, ธวัชชัย, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ภักดีภัทรากร, ธันทิวา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภิราษร, ณชญาดา
ภิราษร, ดวงฤทัย, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภูชมศรี, รุ่งฤดี
ภูมี, วันชาติ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภูมี, วันชาติ
ภูมี, วันชาติ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มณฑาทิพย์, ประภาพร
มณฑาทิพย์, ประภาพร, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มณฑาทิพย์, ประภาพร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Thailand)
มณีวงศ์, ณัชชา
มณีวงษ์, วาสนา
มณีวรรณ์, อุทุมพร
มหาโคตร, เนาวรัตน์
มัฆวิมาลย์, วัชรีวรรณ
มังกร, ณัฐพงษ์, ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาตวังแสง, ละอองดาว, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

271 - 300 of 657 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com