Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พิชาศิรพัฒน์, กุศลพงศ์
พิลาหอม, วรัญญา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิลาหอม, วรัญญา
พุทธิชัยกุล, จงกล, สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พูลเขตร์กิจ, สุรัตน์

ภักดี, ธวัชชัย, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ภิราษร, ณชญาดา
ภิราษร, ดวงฤทัย, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภูชมศรี, รุ่งฤดี
ภูมี, วันชาติ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภูมี, วันชาติ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภูมี, วันชาติ

มณฑาทิพย์, ประภาพร
มณฑาทิพย์, ประภาพร, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มณีวงศ์, ณัชชา
มณีวงษ์, วาสนา
มณีวรรณ์, อุทุมพร
มหาโคตร, เนาวรัตน์
มัฆวิมาลย์, วัชรีวรรณ
มาตวังแสง, ละอองดาว, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาประสม, วราลักษณ์
มาลาคำ, อัญชนา
มาลาวิลาศ, จุฑารัตน์, ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มาศสถิตย์, ศศธร
มาหนู, ลัดดา, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาแสงตา, กมลชนก
มาแสงตา, กมลชนก, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิสสิตะ, สมปอง, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มิสสิตะ, สมปอง, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มิสสิตะ, สมปอง

271 - 300 of 637 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com