Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พรมบุญเรือง, สุขสันต์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พรมหู, ทัดดาว
พรรณราย, กฤษฎา
พรหมจักร, วรพจน์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พรหมจักร, วรพจน์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พรหมมณี, สุนิสา, สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรหมรักษา, กฤษตฌา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
พรหมโคตร, สุชาดา
พราหมณี, ทัดทอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พรุเพ็ชรแก้ว, จารุพันธุ์
พลธานี, สีรุ้ง
พลายจันทร์, ประภาพันธ์
พัฒนะสุธาดล, ปรียพัศ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พัฒนะสุธาดล, ปรียพัศ
พัวรุ่งโรจน์, วิชัย
พายุบุตร, สุทธิพงษ์
พิชาศิรพัฒน์, กุศลพงศ์
พิลาหอม, วรัญญา
พิลาหอม, วรัญญา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พุทธิชัยกุล, จงกล, สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พูลเขตร์กิจ, สุรัตน์

ภักดี, ธวัชชัย, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ภิราษร, ดวงฤทัย, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภูชมศรี, รุ่งฤดี
ภูมี, วันชาติ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

226 - 250 of 566 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network