Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ภิราษร, ณชญาดา
ภิราษร, ดวงฤทัย, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ภูชมศรี, รุ่งฤดี
ภูมี, วันชาติ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภูมี, วันชาติ
ภูมี, วันชาติ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มณฑาทิพย์, ประภาพร, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มณฑาทิพย์, ประภาพร
มณีวงศ์, ณัชชา
มณีวงษ์, วาสนา
มณีวรรณ์, อุทุมพร
มหาโคตร, เนาวรัตน์
มัฆวิมาลย์, วัชรีวรรณ
มาตวังแสง, ละอองดาว, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาประสม, วราลักษณ์
มาลาคำ, อัญชนา
มาลาวิลาศ, จุฑารัตน์, ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มาศสถิตย์, ศศธร
มาหนู, ลัดดา, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาแสงตา, กมลชนก, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาแสงตา, กมลชนก
มิสสิตะ, สมปอง, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มิสสิตะ, สมปอง
มิสสิตะ, สมปอง, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีศีล, จารุวรรณ
มีหนองหว้า, ไชย, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีหนองหว้า, ไชย
มโนรัตน์สกุล, สุภาวดี, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ม่วงทอง, ชนัญชิดา
ม่วงทอง, ชนัญชิดา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

271 - 300 of 621 Items    << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com