Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ยงบรรทม, วราภรณ์, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ยงบรรทม, วราภรณ์
ยอดเกลี้ยง, นิรมิตร์
ยอดเมืองชัย, ณัฐดานันท์
ยอดเมืองชัย, ณัฐดานันท์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ยะปะตัง, ธณัชพร, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยามาเจริญ, รตานา, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยามาเจริญ, รตานา
ยินยอม, นุศรา

รักสกุลกานต์, ณัฐชาพงษ์, สำนักสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รังคะวัต, จักรี
รังคะวัต, จักรี, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รัชเรืองวงศ์, จตุพล, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รัตนน้อย, สมศักดิ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รัตนปกรณ์, ปาริชาติ
รัตนพันธุ์, จริยา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รัตนพันธุ์, จริยา
รัตนพันธุ์, อรุณลักษณ์
รัตนพันธุ์, อรุณลักษณ์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รัตนวงศา, รัตตมา
รัตน์น้อย, ประทุมรัตน์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รัสมี, ปรีชา
รัสมี, ปรีชา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์, สุมิตา

ฤกษ์สมุทร, กมลศรี
ฤทธิรงค์, สายสุณี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ฤทธิ์เดช, สมเจตน์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ละราคี, สุอารี, ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ละราคี, สุอารี
ลาภมูล, รุ่งรวี

301 - 330 of 621 Items    << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com