Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

มีหนองหว้า, ไชย, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีหนองหว้า, ไชย
มโนรัตน์สกุล, สุภาวดี, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ม่วงทอง, ชนัญชิดา
ม่วงทอง, ชนัญชิดา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยงบรรทม, วราภรณ์, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ยงบรรทม, วราภรณ์
ยอดเกลี้ยง, นิรมิตร์
ยอดเมืองชัย, ณัฐดานันท์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ยอดเมืองชัย, ณัฐดานันท์
ยะปะตัง, ธณัชพร, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยามาเจริญ, รตานา
ยามาเจริญ, รตานา, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยินยอม, นุศรา

รักสกุลกานต์, ณัฐชาพงษ์, สำนักสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รังคะวัต, จักรี, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รังคะวัต, จักรี
รัชเรืองวงศ์, จตุพล, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รัตนน้อย, สมศักดิ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รัตนปกรณ์, ปาริชาติ
รัตนพันธุ์, จริยา
รัตนพันธุ์, จริยา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รัตนพันธุ์, อรุณลักษณ์
รัตนพันธุ์, อรุณลักษณ์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รัตนวงศา, รัตตมา
รัตน์น้อย, ประทุมรัตน์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รัสมี, ปรีชา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รัสมี, ปรีชา
รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์, สุมิตา

ฤกษ์สมุทร, กมลศรี

301 - 330 of 635 Items    << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com