Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

มาลาคำ, อัญชนา
มาลาวิลาศ, จุฑารัตน์, ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มาศสถิตย์, ศศธร
มาหนู, ลัดดา, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มาแสงตา, กมลชนก, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มาแสงตา, กมลชนก
มิสสิตะ, สมปอง, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มิสสิตะ, สมปอง
มิสสิตะ, สมปอง, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีศีล, จารุวรรณ
มีหนองหว้า, ไชย, สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีหนองหว้า, ไชย
มโนรัตน์สกุล, สุภาวดี, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ม่วงทอง, ชนัญชิดา
ม่วงทอง, ชนัญชิดา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ยงบรรทม, วราภรณ์, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ยงบรรทม, วราภรณ์
ยอดเกลี้ยง, นิรมิตร์
ยอดเมืองชัย, ณัฐดานันท์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ยอดเมืองชัย, ณัฐดานันท์
ยะปะตัง, ธณัชพร, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ยามาเจริญ, รตานา, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ยามาเจริญ, รตานา
ยินยอม, นุศรา

รักสกุลกานต์, ณัฐชาพงษ์, สำนักสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รังคะวัต, จักรี, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รังคะวัต, จักรี
รัชเรืองวงศ์, จตุพล, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รัตนน้อย, สมศักดิ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รัตนปกรณ์, ปาริชาติ

301 - 330 of 655 Items    << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com