Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

รัตนปกรณ์, ปาริชาติ
รัตนพันธุ์, จริยา
รัตนพันธุ์, จริยา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รัตนพันธุ์, อรุณลักษณ์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รัตนพันธุ์, อรุณลักษณ์
รัตนวงศา, รัตตมา
รัตน์น้อย, ประทุมรัตน์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รัสมี, ปรีชา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รัสมี, ปรีชา
รุ่งแจ้งรัศมีวงษ์, สุมิตา

ฤกษ์สมุทร, กมลศรี
ฤทธิรงค์, สายสุณี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ฤทธิ์เดช, สมเจตน์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ละราคี, สุอารี, ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ละราคี, สุอารี
ลาภมูล, รุ่งรวี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ลาภมูล, รุ่งรวี

วงค์ฉายา, อรุณรัตน์
วงค์สุวรรณ์, ไชยวัฒน์
วงค์สุวรรณ์, ไชยวัฒน์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงศ์ศุภชาติ, อภิรัตน์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วงศ์แสนแก้ว, พิมญาดา
วชิรหัตถพงศ์, เหมรัศมิ์
วรรณตรง, สารภี, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วรรณตรง, สารภี
วารสาร, กองบรรณาธิการ
วารสาร, กองบรรณาธิการ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
วิชัย, ศิริวรรณ
วิริยกุลโอภาศ, ขวัญชนก
วิไลรัตน์, สายพิณ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

331 - 360 of 657 Items    << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com