Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ฤทธิรงค์, สายสุณี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
ฤทธิ์เดช, สมเจตน์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ละราคี, สุอารี, ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ละราคี, สุอารี
ลาภมูล, รุ่งรวี
ลาภมูล, รุ่งรวี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

วงค์ฉายา, อรุณรัตน์
วงค์สุวรรณ์, ไชยวัฒน์
วงค์สุวรรณ์, ไชยวัฒน์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงศ์ศุภชาติ, อภิรัตน์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วงศ์แสนแก้ว, พิมญาดา
วชิรหัตถพงศ์, เหมรัศมิ์
วรรณตรง, สารภี, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วรรณตรง, สารภี
วารสาร, กองบรรณาธิการ
วิชัย, ศิริวรรณ
วิริยกุลโอภาศ, ขวัญชนก
วิไลรัตน์, สายพิณ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
วีระพงษ์, โชติกา
วีร์วรวงศ์, วราวรรณ

ศรีดาเดช, รุ่งรุจี
ศรีดาเดช, รุ่งรุจี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศรีธัญรัตน์, นิเวส
ศรีพรรณ์, กชพร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศรีลออ, อมรรัตน์
ศรีวรรณตัน, แพรวนภา
ศรีสุนทร, ศิวะนัท
ศรีสุรภานนท์, อมรรัตน์
ศรีหานารถ, นันทนิจ
ศรีอำไพ, รวิวรรณ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

331 - 360 of 635 Items    << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com