Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ลาภมูล, รุ่งรวี

วงค์ฉายา, อรุณรัตน์
วงค์สุวรรณ์, ไชยวัฒน์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วงค์สุวรรณ์, ไชยวัฒน์
วงศ์ศุภชาติ, อภิรัตน์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วงศ์แสนแก้ว, พิมญาดา
วชิรหัตถพงศ์, เหมรัศมิ์
วรรณตรง, สารภี, สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วรรณตรง, สารภี
วิชัย, ศิริวรรณ
วิริยกุลโอภาศ, ขวัญชนก
วิไลรัตน์, สายพิณ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
วีระพงษ์, โชติกา
วีร์วรวงศ์, วราวรรณ

ศรีดาเดช, รุ่งรุจี
ศรีดาเดช, รุ่งรุจี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ศรีธัญรัตน์, นิเวส
ศรีพรรณ์, กชพร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศรีลออ, อมรรัตน์
ศรีวรรณตัน, แพรวนภา
ศรีสุนทร, ศิวะนัท
ศรีสุรภานนท์, อมรรัตน์
ศรีหานารถ, นันทนิจ
ศรีอำไพ, รวิวรรณ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศรีเพ็ชร, กิตติพร
ศรีโยม, อุทุมพร, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศานติวิวัฒน์, เดชศักดิ์
ศานติวิวัฒน์, เยาวพร, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศานติวิวัฒน์, เยาวพร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิริคำน้อย, พงศกร

331 - 360 of 621 Items    << < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com