Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ศรีเพ็ชร, กิตติพร
ศรีโยม, อุทุมพร, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ศานติวิวัฒน์, เดชศักดิ์
ศานติวิวัฒน์, เยาวพร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศานติวิวัฒน์, เยาวพร, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิริคำน้อย, พงศกร
ศิริคำน้อย, พงศกร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศิริชัย, สัจจารีย์
ศิริวงศ์, วิราวรรณ
ศิริวงษ์, วิราวรรณ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศิริวัฒน์, พิทยา
ศิลปรัตน์, ศิรประภา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศิลปรัตน์, ศิรประภา, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศิลปะบูรณะ, เวหา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศิลปะรัตน์, ศิรประภา, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศุภดิษฐ์, กัลยาณี, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศุภดิษฐ์, กัลยาณี

สงวนวงศ์, ธีรพันธ์
สงวนศักดิ์, ปราชญ์
สงวนศักดิ์, ปราชญ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สงวนศักดิ์, ปราชญ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Thailand)
สถาพรพิบูลย์, ขวัญชนก, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สนขำ, ตวงสิทธิ์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สราวุเดชา, ชมพูนุช, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สราวุเดชา, ชมพูนุช, Chiang Mai University (Thailand)
สราวุเดชา, ชมพูนุช, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สร้อยศรี, บรรพต
สวนโสกเชือก, สุภารดี
สว่างวงศ์, สมถวิล
สังใจสม, สุมลฑา, สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

361 - 390 of 635 Items    << < 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com