Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

สำเภาเงิน, พีระ
สิงห์กวาง, กิ่งกาญจน์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิงห์ปัน, อริศรา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สิทธิจันทร์, รุ่งเรือง
สิทธิจันทร์, รุ่งเรือง, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สิทธิวงษ์, ยศยาดา
สินทบทอง, เมษา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สินธุรหัส, ณัฐธยาน์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
สินน้อย, มะลิวัลย์
สินปรุ, ธันยกานต์
สินปรุ, ธันยกานต์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สินปรุ, ธันยกานต์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สิมคาน, สุรักษ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
สิมคาน, สุรักษ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม (Thailand)
สิมะจารึก, จีรภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สิริพงศ์ทักษิณ, พิมพ์ชนก
สิริโพธิ์แก้ว, วรรณภัทรพร, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
สีดาผัน, ศรีสวรรค์
สีดาผัน, ศรีสวรรค์, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สีแก้ว, ประเสริฐ
สีแก้ว, ประเสริฐ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สีแดง, ชัณษา
สุขภิญโญ, ปิยะราช
สุขรวย, ทิพวรรณ
สุขรวย, ทิพวรรณ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สุขสาม, จันทร์ดารา
สุติราช, วีรญา, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุติราช, วีรญา
สุทธิจันทร์, วิระศักดิ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สุทธิประภา, กิตติยา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

391 - 420 of 621 Items    << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com