Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

หลาวทอง, ภรณี
หล้าวงศ์, อรุษยา
หล้าสกูล, สุรินทรา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หาญใจ, ธรณิศ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หีบแก้ว, คนึงนิตย์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หุตะจูฑะ, สมพงศ์
หุตะจูฑะ, สมพงศ์, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หุตะจูฑะ, สมพงศ์, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Thailand)
หุ่นหลา, สุธัญณิช

อนนตะชัย, ฉัตรกมล, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนนตะชัย, ฉัตรกมล, ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อภิวันทนากร, สุริยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อัครวรรณ, ฉริยะ
อังคะปัญญาเดช, ชัยสิทธิ์
อาจกล้า, ศุภวรรณ
อาจวิชัย, พรทิพย์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาบสีนาค, เจนจิรา
อาษาวัง, ปรีชา
อินทร, ญาณพัฒน์
อินทรฉิม, เกษวรา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อินทรพาณิชย์, อังคณา
อินทรอนันต์, วีระชัย, สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อินทร์ล้ำ, ทรรศนีย์, ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อินทร์ล้ำ, ทรรศนีย์
อินทร์แก้ว, มนทิรา
อินทสโร, ชำนาญ
อินทะนิน, จีรภา
อินทะนิน, จีรภา, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อินมีศรี, วิไลลักษณ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อินเล็ก, รัชนีกรณ์

451 - 480 of 635 Items    << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com