Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

หุ่นหลา, สุธัญณิช

อนนตะชัย, ฉัตรกมล, ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อนนตะชัย, ฉัตรกมล, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
อภิวันทนากร, สุริยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
อัครวรรณ, ฉริยะ
อังคะปัญญาเดช, ชัยสิทธิ์
อาจกล้า, ศุภวรรณ
อาจวิชัย, พรทิพย์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาบสีนาค, เจนจิรา
อาษาวัง, ปรีชา
อินทร, ญาณพัฒน์
อินทรฉิม, เกษวรา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อินทรพาณิชย์, อังคณา
อินทรอนันต์, วีระชัย, สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อินทร์ล้ำ, ทรรศนีย์
อินทร์ล้ำ, ทรรศนีย์, ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อินทร์แก้ว, มนทิรา
อินทสโร, ชำนาญ
อินทะนิน, จีรภา
อินทะนิน, จีรภา, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อินมีศรี, วิไลลักษณ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อินเล็ก, รัชนีกรณ์
อิ่มศิลป์, สุมาลี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตะมะแก้ว, มงคล, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อุทัยบาล, ภานุวัตร
อุมาแสงทองกุล, สุธรรม, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อุมาแสงทองกุล, สุธรรม, สำนักสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อุราฤทธิ์, สวัสดิ์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อุสส่าห์กิจ, บุษกร, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุสส่าห์กิจ, บุษกร

451 - 480 of 621 Items    << < 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com