Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

อุ่นแก้ว, ทิวา
อุ่มภูธร, ภิญญาพัชญ์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อุ๋ยสกุล, อภิรักษ์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อ่อนแก้ว, นัชฐภรณ์
อ่ำดี, ขวัญ
อ่ำดี, ขวัญ, สำนักหอสมุดม หาวิทยาลัยนเรศวร
อ้วนไตร, กุลณสร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เกตุสิงห์น้อย, เตชินท์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เกตุสิงห์น้อย, เตชินท์
เกิดจั่น, พรพรรณ
เกิดบัวเพชร, นราพงค์
เกิดมณี, สุวัฒน์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เกิดอยู่, ศตพล
เกิดโภคา, เกดิษฐ
เกิดโภคา, เกดิษฐ, สำนักหอสมุดม หาวิทยาลัยนเรศวร (Thailand)
เกิดโภคา, เกดิษฐ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เกิดโภคา, เกดิษฐ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เกิดไผ่ล้อม, จิราภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เขมากโรทัย, วาทินี
เขมากโรทัย, วาทินี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขียวงาม, รุ้งสินี
เขื่อนคำ, เยาวภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เจริญ, วงเดือน
เจริญรื่น, ยุทธนา, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจริญศิริ, สมพงษ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจริญศิริ, สมพงษ์
เจริญแพทย์, มัณฑนา
เจริญแพทย์, มัณฑนา, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
เดชชัย, ณัฐพร
เดชาวัฒน์, พรพิศ

511 - 540 of 657 Items    << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com