Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

เขมากโรทัย, วาทินี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เขมากโรทัย, วาทินี
เขียวงาม, รุ้งสินี
เขื่อนคำ, เยาวภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เจริญ, วงเดือน
เจริญรื่น, ยุทธนา, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เจริญศิริ, สมพงษ์
เจริญศิริ, สมพงษ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เจริญแพทย์, มัณฑนา
เจริญแพทย์, มัณฑนา, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Thailand)
เดชชัย, ณัฐพร
เดชาวัฒน์, พรพิศ
เดิดขุนทด, นายิกา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เติมสมบัติถาวร, นันทา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
เต็มพรสิน, จีรกาญจน์
เทพปัน, รักเผ่า
เทพวิชิต, ขวัญแก้ว, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทพอวยพร, จันทรา
เทวรังษี, วิทยา, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เทศเรียน, เฉลิมเดช
เทียมแก้ว, น้ำลิน
เทียรท้าว, วรรณาภรณ์
เทียรท้าว, วรรณาภรณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เนียมเรือง, สมัทรชา
เบญจวรานนท์, สมสิริ
เปรุนาวิน, ทิพยกาย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปลี่ยนโชติ, สันติภาพ
เปลี่ยนโชติ, สันติภาพ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เปล่งปลั่ง, สมพร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
เปล่งวุฒิไกร, ชัยสิทธิ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

511 - 540 of 635 Items    << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com