Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ขำพล, รวีวรรณ
ขำพล, รวีวรรณ, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้. สำนักวิทยบริการ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขำพล, รวีวรรณ, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขำพล, รวีวรรณ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขุนไพชิต, ธมลวรรณ
ข้อยุ่น, ละออ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คงผล, สุราภรณ์, ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คงผล, สุราภรณ์
คงมี, ทิพเนตร
คงสภาพศิริ, ศุภพัฒน์, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คงสวัสดิ์, นะรัตร์
คมน์ทิพยรัตน์, คมศรี
ครองพงษ์, สิงห์ทอง
คล้ายสถาพร, สุรีรัตน์
คำเจริญคุณ, ชัยพร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำโพธิ, มัณทะณี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คำโมง, สำเร็ง
คีรีเมฆ, ปรเมษฐ์
คุณะแสน, สุกฤษฏิ์
คุสินธุ์, ปิยวรรณ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งามการ, นภสินธุ์
งามการ, นภสินธุ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
งามการ, นภสินธ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จงจอหอ, โชคธำรงค์
จมูศรี, พนิดา, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
จริตงาม, สุทธิรักษ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จะรา, วารีรัตน์, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จัดการความรู้, คณะกรรมการ
จันตา, นงลักษณ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จันทร์คำ, จิราภรณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31 - 60 of 655 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com