Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ขันธศุภหิรัญ, นันทพร
ขาวบาง, อัมพร, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขำพล, รวีวรรณ, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้. สำนักวิทยบริการ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขำพล, รวีวรรณ
ขำพล, รวีวรรณ, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขำพล, รวีวรรณ, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ขุนไพชิต, ธมลวรรณ
ข้อยุ่น, ละออ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คงผล, สุราภรณ์, ศูนย์ประสานงานสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คงมี, ทิพเนตร
คงสภาพศิริ, ศุภพัฒน์, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คงสวัสดิ์, นะรัตร์
คมน์ทิพยรัตน์, คมศรี
ครองพงษ์, สิงห์ทอง
คล้ายสถาพร, สุรีรัตน์
คำเจริญคุณ, ชัยพร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
คำโพธิ, มัณทะณี, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คีรีเมฆ, ปรเมษฐ์
คุณะแสน, สุกฤษฏิ์
คุสินธุ์, ปิยวรรณ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

งามการ, นภสินธุ์
งามการ, นภสินธุ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
งามการ, นภสินธ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

จงจอหอ, โชคธำรงค์
จมูศรี, พนิดา, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

26 - 50 of 566 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network