Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

เหรียญวิพัฒน์, อภิยศ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เหรียญวิพัฒน์, อภิยศ
เหล่าธิ, กุศล
เหล่าโพธิ์, รณชัย
เอกผาชัยสวัสดิ์, นภดล, หอสมุดสาขา วังท่าพระ และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอมวัฒน์, ภัทธ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เอมวัฒน์, ภัทธ์, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เอมวัฒน์, ภัทธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เอมห้อง, มนตรา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
เอี่ยมอาษา, นิรดา
เอื้ออารี, พรชัย

แก่นอากาศ, วนิดา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แก้วก่า, สุบิน
แก้วผนึก, สิริวัจนา
แก้วเขียว, ปิติมา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แก้วเนียม, กิตติศักดิ์, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แก้วเนียม, กิตติศักดิ์
แก้วเนียม, กิตติศักดิ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้. สำนักวิทยบริการ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แก้วเนียม, กิตติศักดิ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แก้วโมราเจริญ, มานพ
แซ่หนา, วรายุทธ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แซ่เตีย, ภาณุพงษ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
แดนรักษ์, กาญจนา
แตงเส็ง, จิรทีปต์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
แป้นสุวรรณ, เจษฎากร, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
แพ่งโยธา, จิตติมา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
แย้มเหม็น, อัจฉราพร
แว่วศรี, ดลนภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แสงจันทร์, ระเบียบ
แสงจันทร์, ระเบียบ, สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

571 - 600 of 635 Items    << < 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> 



PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com