Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

เอื้ออารี, พรชัย

แก่นอากาศ, วนิดา, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แก้วก่า, สุบิน
แก้วผนึก, สิริวัจนา
แก้วเขียว, ปิติมา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แก้วเนียม, กิตติศักดิ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แก้วเนียม, กิตติศักดิ์
แก้วเนียม, กิตติศักดิ์, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (Thailand)
แก้วเนียม, กิตติศักดิ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้. สำนักวิทยบริการ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
แซ่เตีย, ภาณุพงษ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
แดนรักษ์, กาญจนา
แตงเส็ง, จิรทีปต์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
แพ่งโยธา, จิตติมา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
แย้มเหม็น, อัจฉราพร
แว่วศรี, ดลนภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แสงจันทร์, ระเบียบ
แสงจันทร์, ระเบียบ, ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสงจันทร์, ระเบียบ, สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แสงระชัฎ, ปาริชาติ
แสงระชัฏ, ปาริชาติ
แสงวรรณกูล, วลัยลักขณ์
แสงวรรณกูล, วลัยลักขณ์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แสงสนิท, เนาวลักษณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แสงสนิท, เนาวลักษณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แสงสนิท, เนาวลักษณ์, สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
แสงสนิท, เนาวลักษณ์

โชติกะ, เยาวดี
โชติวีระวุฒิกุล, สุชาภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
โชติวีระวุฒิกุล, สุชาภา
โชติอุทยางกูร, วิศิษฐ

571 - 600 of 621 Items    << < 15 16 17 18 19 20 21 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com