Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

เพ็ชรรัตน์, เสาวภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เมตตาจิตร, ภูมิสถิตย์, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เมตตาริกานนท์, ชิตชัย, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมธา, อรกัญญา
เมธา, อรกัญญา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Thailand)
เมาลานนท์, ศุภกร, ศูนย์บริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมาลานนท์, ศุภกร, สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมาลานนท์, ศุภกร
เมินกระโทก, สุภารักษ์
เมินกระโทก, สุภารักษ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เย็นสถิตย์, ญากันต์ณัฐ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรืองศิริ, พุทธชาติ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรืองไทย, สุภาภรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรือนทองใบ, กวิสรา
เร่งดารา, เอกชัย, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เลี่ยมสุวรรณ, ศลิษา, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เสงี่ยมกุล, มาลิน
เสงี่ยมกุล, มาลิน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เสนาคุณ, อารยะ
เสวตวงษ์, กมลมาลย์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เส็นฤทธิ์, วิมลศิริ
เหรียญวิพัฒน์, อภิยศ
เหรียญวิพัฒน์, อภิยศ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เหล่าธิ, กุศล
เหล่าโพธิ์, รณชัย
เอกผาชัยสวัสดิ์, นภดล, หอสมุดสาขา วังท่าพระ และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
เอมวัฒน์, ภัทธ์, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เอมวัฒน์, ภัทธ์, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เอมวัฒน์, ภัทธ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เอมห้อง, มนตรา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

571 - 600 of 657 Items    << < 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com