Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ไชยวงษ์, คมยุทธ
ไชยสิทธิ์, ดนัทธ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไชยสุวรรณ, อาภรณ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ไชยสูง, อุมาพร
ไทยโกษา, จิราภรณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไสยรส, อภิชัย, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไสยาสน์, บัวไข

631 - 637 of 637 Items    << < 17 18 19 20 21 22 PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com