Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

โพธิ์พรม, อุบลศิลป์
โภคา, สุกัญญา, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
โรจนสโรช, ศิริน
โสภณ, วิทวาพร
โสภณ, วิทวาพร, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ใคร้มา, จิณาภา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ใจตั้ง, มาลี
ใจแก้ว, สุดา

ไกรกลิ่น, สิริรัตน์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไชยวงษ์, คมยุทธ
ไชยสิทธิ์, ดนัทธ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไชยสุวรรณ, อาภรณ์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ไชยสูง, อุมาพร
ไทยโกษา, จิราภรณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ไสยรส, อภิชัย, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ไสยาสน์, บัวไข

551 - 566 of 566 Items    << < 18 19 20 21 22 23 PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network