Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

จันทร์สุข, ทิตยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
จันทร์สุข, ทิตยา, สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
จันทร์สุข, ทิตยา
จันทร์อินทร์, ประไพ
จันทร์เรืองฤทธิ์, ชัชสันต์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จันทร์แก้ว, วิไล
จันทะศรี, จิรศักดิ์
จารุธนกิจพานิช, ชูเกียรติ
จารุสาร, เพ็ญพรรณ, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
จารุเกษตรวิทย์, นัยน์ปพร
จำปากลาย, นัสราห์
จำปากลาย, นุรุณ
จิตตะยโศธร, เขมวิทย์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
จินดาวงศ์, สุจรรยา
จินตวงศ์, ภานดา, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
จุลพุ์ปสาสน์, น้ำใจ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จุฬาพันธุ์, ดารารัตน์, หอสมุดสาขา วังท่าพระ และสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฉิมพลี, สายหยุด, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ฉิมแพ, ธนาภรณ์

ชมจิตต์, พูลภัทร์
ชลสินธุ์, กมลชนก
ชัยมณี, จิตราภรณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัยมณี, จิตราภรณ์
ชัยมณี, จิตราภรณ์, Chiang Mai University Library 239 Huay Kaew Road, Muang District, Chiang Mai 50200 (Thailand)
ชัยมินทร์, เกรียงไกร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัยมินทร์, เกรียงไกร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลับเชียงใหม่
ชัยมินทร์, เกรียงไกร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัยวินิจ, ภควัต
ชัยวินิจ, ภควัต, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชัยเดชทยากุล, สุดาวดี

61 - 90 of 655 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com