Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชลสินธุ์, กมลชนก
ชัยมณี, จิตราภรณ์
ชัยมินทร์, เกรียงไกร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัยมินทร์, เกรียงไกร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลับเชียงใหม่
ชัยมินทร์, เกรียงไกร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Thailand)
ชัยวินิจ, ภควัต, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชัยวินิจ, ภควัต
ชัยเดชทยากุล, สุดาวดี, ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชาติเชื้อ, ฉัตรดาว
ชาติเชื้อ, ฉัตรดาว, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่นภิรมย์, จักรพันธุ์
ชุ่มอภัย, นิติยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุ่มอภัย, นิติยา
ชูตระกูล, จันทร์งาม, สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชูทอง, บุญเพ็ญ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชูทับ, จรรยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชูรอด, พิทย์พิมล, สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชูรอด, พิทย์พิมล, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชูรอด, พิทย์พิมล

ญานะคำ, ภิญญาพัชญ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ญานะคำ, ภิญญาพัชญ์

ฐาศิริทรัพย์, นัทชาพัฒน์
ฐิติยาภรณ์, เพชรดา

ณ ทุ่งฝาย, ดวงฤทัย
ณ นคร, พรทิพา, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

76 - 100 of 602 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network