Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชาติเชื้อ, ฉัตรดาว
ชาติเชื้อ, ฉัตรดาว, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่นภิรมย์, จักรพันธุ์
ชุ่มอภัย, นิติยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุ่มอภัย, นิติยา
ชูตระกูล, จันทร์งาม, สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชูทอง, บุญเพ็ญ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชูทับ, จรรยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชูรอด, พิทย์พิมล, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชูรอด, พิทย์พิมล
ชูรอด, พิทย์พิมล, สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ญานะคำ, ภิญญาพัชญ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ญานะคำ, ภิญญาพัชญ์

ฐาศิริทรัพย์, นัทชาพัฒน์
ฐิติยาภรณ์, เพชรดา

ณ ทุ่งฝาย, ดวงฤทัย
ณ นคร, พรทิพา, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ณ นครพนม, ธนภพ, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณรงค์ชัยปัญญา, ณรงณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดวงคิด, วิภาดา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดวงจักร, เอกอนงค์
ดวงจักร์, เอกอนงค์, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดวงพิมพ์, มุกดา
ดวงพิมพ์, มุกดา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดวงพิมพ์, ยุพา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดวงพิมพ์, ยุพา
ดำรงค์สอน, ถิรนันท์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำรงค์สอน, ถิรนันท์
ดำรงสอน, ถิรนันท์
ดิษฐกิจ, ปกรณ์

91 - 120 of 637 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com