Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชัยเดชทยากุล, สุดาวดี
ชาติเชื้อ, ฉัตรดาว
ชาติเชื้อ, ฉัตรดาว, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่นภิรมย์, จักรพันธุ์
ชุ่มอภัย, นิติยา
ชุ่มอภัย, นิติยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชูตระกูล, จันทร์งาม, สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชูทอง, บุญเพ็ญ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชูทับ, จรรยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชูรอด, พิทย์พิมล, สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชูรอด, พิทย์พิมล
ชูรอด, พิทย์พิมล, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ญานะคำ, ภิญญาพัชญ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ญานะคำ, ภิญญาพัชญ์

ฐาศิริทรัพย์, นัทชาพัฒน์
ฐิติยาภรณ์, เพชรดา

ณ ทุ่งฝาย, ดวงฤทัย
ณ ทุ่งฝาย, ดวงฤทัย, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ นคร, พรทิพา, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ณ นครพนม, ธนภพ, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณรงค์ชัยปัญญา, ณรงณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดวงคิด, วิภาดา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดวงจักร, เอกอนงค์
ดวงจักร์, เอกอนงค์, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ดวงพิมพ์, มุกดา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดวงพิมพ์, มุกดา
ดวงพิมพ์, ยุพา
ดวงพิมพ์, ยุพา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดำรงค์สอน, ถิรนันท์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำรงค์สอน, ถิรนันท์

91 - 120 of 655 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com