Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ชัยมณี, จิตราภรณ์
ชัยมินทร์, เกรียงไกร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชัยมินทร์, เกรียงไกร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลับเชียงใหม่
ชัยมินทร์, เกรียงไกร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Thailand)
ชัยวินิจ, ภควัต, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ชัยวินิจ, ภควัต
ชัยเดชทยากุล, สุดาวดี, ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชาติเชื้อ, ฉัตรดาว, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชาติเชื้อ, ฉัตรดาว
ชื่นภิรมย์, จักรพันธุ์
ชุ่มอภัย, นิติยา
ชุ่มอภัย, นิติยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชูตระกูล, จันทร์งาม, สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชูทอง, บุญเพ็ญ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ชูทับ, จรรยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชูรอด, พิทย์พิมล, สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ชูรอด, พิทย์พิมล
ชูรอด, พิทย์พิมล, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ญานะคำ, ภิญญาพัชญ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฐิติยาภรณ์, เพชรดา

ณ นคร, พรทิพา, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ณ นครพนม, ธนภพ, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณรงค์ชัยปัญญา, ณรงณ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดวงคิด, วิภาดา, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ดวงจักร, เอกอนงค์

76 - 100 of 566 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network