Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ทองได้หนู, ถกลรัตน์
ทับทอง, ไผททิพย์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทัพภะ, กุลวดี, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ทาเขียว, กัลย์ธีรา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทิพยเนตร, สุกาญจนา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทิพย์จักร์, สุพร
ทิมเครือจีน, สุเชาว์
ทุมมากรณ์, ขนิษฐา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ธงไชย, อภิญญา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธงไชย, อภิญญา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลับเชียงใหม่
ธนประสิทธิ์พัฒนา, ธัญลักษณ์
ธนานุวัตรพงศ์, สุภชัย, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธนานุวัตรพงศ์, สุภชัย
ธัญกิจจานุกิจ, อารีย์, ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธัญกิจจานุกิจ, อารีย์
ธีระเดชอุปถัมภ์, สัญญา

นนทคำจันทร์, ผุสดี
นนทเกษ, สุพรรณษา
นพจนสุภาพ, พัชรี, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นพจนสุภาพ, สมบัติ
นพจนสุภาพ, สมบัติ, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นพรัตน์ไกรลาศ, ณิชารีย์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นวมนิ่ม, ทวี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นวมนิ่ม, ทวี
นวลแก้ว, ปวเรศ
นัดสันเทียะ, รัชวรรณ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
นันทพิชัย, ศิวนาถ, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นันทพิชัย, ศิวนาถ
นันทพิชัย, ศิวนาถ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาคะโร, อดุล

151 - 180 of 621 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com