Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ทองตัน, แขนภา, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ทองนุ้ย, เบ็ญจนา
ทองนุ้ย, เบ็ญจนา, สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทองน้อย, ยุภาพร, ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทองน้อย, ยุภาพร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทองน้อย, ยุภาพร
ทองแขก, ยวิญฐากรณ์
ทองแขก, ยวิญฐากรณ์, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักบรรณสารสนเทศ
ทองได้หนู, ถกลรัตน์
ทับทอง, ไผททิพย์, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ทัพภะ, กุลวดี, หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ทาเขียว, กัลย์ธีรา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ทิพยเนตร, สุกาญจนา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทิพย์จักร์, สุพร
ทิมเครือจีน, สุเชาว์
ทุมมากรณ์, ขนิษฐา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ธงไชย, อภิญญา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธงไชย, อภิญญา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลับเชียงใหม่
ธนประสิทธิ์พัฒนา, ธัญลักษณ์
ธนานุวัตรพงศ์, สุภชัย
ธนานุวัตรพงศ์, สุภชัย, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธัญกิจจานุกิจ, อารีย์, ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธัญกิจจานุกิจ, อารีย์
ธีระเดชอุปถัมภ์, สัญญา

นนทคำจันทร์, ผุสดี
นนทเกษ, สุพรรณษา
นพจนสุภาพ, พัชรี, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นพจนสุภาพ, สมบัติ, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นพจนสุภาพ, สมบัติ
นพรัตน์ไกรลาศ, ณิชารีย์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

151 - 180 of 657 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com