Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

นวมนิ่ม, ทวี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นวลแก้ว, ปวเรศ
นัดสันเทียะ, รัชวรรณ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
นันทพิชัย, ศิวนาถ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นันทพิชัย, ศิวนาถ
นันทพิชัย, ศิวนาถ, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาคะโร, อดุล
นาพิมพ์, รวิวรรณ
นามษร, ประนอม
นำภา, กิตตินันท์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นุ่มพิษณุ, สุวรรณา
น่าชม, ชัยวัฒน์, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น่าชม, ชัยวัฒน์
น้อยฤทธิ์, กาญจนา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
น้อยฤทธิ์, กาญจนา

บวรพานิชย์, ณัชชา
บัณฑิตย์, อรรจน์, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บัวงาม, กนกวรรณ
บัวงาม, พรศิลป์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บัวสุวรรณ, อนุสรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บัวเงา, จุฑามาศ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บาลชน, ธีรยุทธ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บาลชน, ธีรยุทธ
บุญจันทร์, ธนัช
บุญชุม, วิสิทธิ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
บุญญาพัฒนาพงศ์, วีรชัย
บุญตามช่วย, สอปิยะ
บุญทอง, ทับทิม, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บุญปัญญา, สมชาย
บุญรังสี, เปรมปรีดิ์, สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

181 - 210 of 655 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com