Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ทิพยเนตร, สุกาญจนา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทิพย์จักร์, สุพร
ทุมมากรณ์, ขนิษฐา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ธงไชย, อภิญญา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลับเชียงใหม่
ธงไชย, อภิญญา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Thailand)
ธนประสิทธิ์พัฒนา, ธัญลักษณ์
ธนานุวัตรพงศ์, สุภชัย, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธนานุวัตรพงศ์, สุภชัย
ธัญกิจจานุกิจ, อารีย์, ฝ่ายสารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ธัญกิจจานุกิจ, อารีย์
ธีระเดชอุปถัมภ์, สัญญา

นนทคำจันทร์, ผุสดี
นนทเกษ, สุพรรณษา
นพจนสุภาพ, พัชรี, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นพจนสุภาพ, สมบัติ
นพจนสุภาพ, สมบัติ, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นพรัตน์ไกรลาศ, ณิชารีย์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นวมนิ่ม, ทวี
นวมนิ่ม, ทวี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นวลแก้ว, ปวเรศ
นัดสันเทียะ, รัชวรรณ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
นันทพิชัย, ศิวนาถ, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นันทพิชัย, ศิวนาถ
นันทพิชัย, ศิวนาถ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาคะโร, อดุล

151 - 175 of 602 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network