Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ธนานุวัตรพงศ์, สุภชัย
ธีระเดชอุปถัมภ์, สัญญา

นนทคำจันทร์, ผุสดี
นนทเกษ, สุพรรณษา
นพจนสุภาพ, พัชรี, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นพจนสุภาพ, สมบัติ, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นพจนสุภาพ, สมบัติ
นวมนิ่ม, ทวี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นวมนิ่ม, ทวี
นวลแก้ว, ปวเรศ
นัดสันเทียะ, รัชวรรณ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
นันทพิชัย, ศิวนาถ
นันทพิชัย, ศิวนาถ, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นันทพิชัย, ศิวนาถ, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นาคะโร, อดุล
นามษร, ประนอม
นำภา, กิตตินันท์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น่าชม, ชัยวัฒน์
น่าชม, ชัยวัฒน์, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น้อยฤทธิ์, กาญจนา
น้อยฤทธิ์, กาญจนา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บัณฑิตย์, อรรจน์, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บัวงาม, พรศิลป์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บัวสุวรรณ, อนุสรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บาลชน, ธีรยุทธ

151 - 175 of 566 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network