Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

นาพิมพ์, รวิวรรณ
นามษร, ประนอม
นำภา, กิตตินันท์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นุ่มพิษณุ, สุวรรณา
น่าชม, ชัยวัฒน์
น่าชม, ชัยวัฒน์, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น้อยฤทธิ์, กาญจนา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
น้อยฤทธิ์, กาญจนา

บวรพานิชย์, ณัชชา
บัณฑิตย์, อรรจน์, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บัวงาม, กนกวรรณ
บัวงาม, พรศิลป์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บัวสุวรรณ, อนุสรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บาลชน, ธีรยุทธ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บาลชน, ธีรยุทธ
บุญจันทร์, ธนัช
บุญชุม, วิสิทธิ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
บุญญาพัฒนาพงศ์, วีรชัย
บุญตามช่วย, สอปิยะ
บุญทอง, ทับทิม, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บุญปัญญา, สมชาย
บุญรังสี, เปรมปรีดิ์, สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
บุระมาน, ปัทมา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
บูรณะเสน, รพีพร

ปฎิเหตุ, พงษ์ศักดิ์
ปฏิเหตุ, พงษ์ศักดิ์
ปภาวีระวงศ์, สมพงษ์
ประชุมวรรณ, ถรัฐการ
ประดู่, ธวัชชัย, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประพฤติชอบ, เธียรทศ

181 - 210 of 621 Items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com