Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

นาพิมพ์, รวิวรรณ
นามษร, ประนอม
นำภา, กิตตินันท์, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
น่าชม, ชัยวัฒน์
น่าชม, ชัยวัฒน์, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
น้อยฤทธิ์, กาญจนา
น้อยฤทธิ์, กาญจนา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บวรพานิชย์, ณัชชา
บัณฑิตย์, อรรจน์, สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บัวงาม, กนกวรรณ
บัวงาม, พรศิลป์, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บัวสุวรรณ, อนุสรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บาลชน, ธีรยุทธ
บาลชน, ธีรยุทธ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุญจันทร์, ธนัช
บุญชุม, วิสิทธิ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
บุญญาพัฒนาพงศ์, วีรชัย
บุญตามช่วย, สอปิยะ
บุญทอง, ทับทิม, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บุญปัญญา, สมชาย
บุญรังสี, เปรมปรีดิ์, สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
บุระมาน, ปัทมา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
บูรณะเสน, รพีพร

ปฎิเหตุ, พงษ์ศักดิ์
ปฏิเหตุ, พงษ์ศักดิ์

176 - 200 of 602 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network