Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

บาลชน, ธีรยุทธ, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บุญจันทร์, ธนัช
บุญชุม, วิสิทธิ์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
บุญญาพัฒนาพงศ์, วีรชัย
บุญตามช่วย, สอปิยะ
บุญทอง, ทับทิม, ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
บุญปัญญา, สมชาย
บุญรังสี, เปรมปรีดิ์, สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
บุระมาน, ปัทมา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
บูรณะเสน, รพีพร

ปฎิเหตุ, พงษ์ศักดิ์
ปภาวีระวงศ์, สมพงษ์
ประชุมวรรณ, ถรัฐการ
ประดู่, ธวัชชัย, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประพฤติชอบ, เธียรทศ
ประพินพงศกร, ศศิพิมล
ประหลาดเนตร, พิณทิพย์, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประเสริฐกุล, ธนพร, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปราบไพรี, มธุรส
ปราบไพรี, มธุรส, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปริสุทธกุล, ชัยเลิศ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ปอศิริ, ทศพร
ปัญญากาศ, ลดาวัลย์
ปัญญาอิ่นแก้ว, สุกัญญา
ปัญญาเพ็ชร, เพียงขอบฟ้า, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

176 - 200 of 566 Items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> PULINET Journal : ISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network