Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ผลาผล, สุชาวดี, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผะสม, ชนันท์ฐิดา

ฝ่ายดี, รุ่งทิวา
ฝ่ายดี, รุ่งทิวา, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

พงศ์กิจวิทูร, สงวน, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พงศ์กิจวิทูร, สงวน, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พงศ์ภัทรกานต์, ภัทร์พงศ์
พงษ์สุวรรณ, ทิพานัน
พนมวัน ณ อยุธยา, รตยา, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พนมศิริ, วราภรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พนมศิริ, วราภรณ์
พรภิรมย์, ทิพาภรณ์
พรมบาง, ปิยะนุช, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรมบุญเรือง, สุขสันต์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พรมหู, ทัดดาว
พรรณราย, กฤษฎา
พรหมจักร, วรพจน์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พรหมจักร, วรพจน์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พรหมมณี, สุนิสา, สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรหมรักษา, กฤษตฌา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
พรหมโคตร, สุชาดา
พราหมณี, ทัดทอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พรุเพ็ชรแก้ว, จารุพันธุ์
พลธานี, สีรุ้ง
พลายจันทร์, ประภาพันธ์
พัฒนะสุธาดล, ปรียพัศ
พัฒนะสุธาดล, ปรียพัศ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พันธุสะ, สุดา
พัวรุ่งโรจน์, วิชัย
พายุบุตร, สุทธิพงษ์

241 - 270 of 637 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com