Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

ปุริมไพบูลย์, เปรมยุพล
ปุริมไพบูลย์, เปรมยุพล, ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ป้อมมะรัง, สกุลไทย, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผมพา, ดวงเดือน
ผลนาค, สุพิริยา, สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผลนาค, สุพิริยา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ผลาผล, สุชาวดี, สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผะสม, ชนันท์ฐิดา

ฝ่ายดี, รุ่งทิวา, หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ฝ่ายดี, รุ่งทิวา

พงศ์กิจวิทูร, สงวน, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พงศ์กิจวิทูร, สงวน, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พงศ์ภัทรกานต์, ภัทร์พงศ์
พงษ์สุวรรณ, ทิพานัน
พนมมิตร, พัฑรา, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พนมวัน ณ อยุธยา, รตยา, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พนมศิริ, วราภรณ์
พนมศิริ, วราภรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พรภิรมย์, ทิพาภรณ์
พรมบาง, ปิยะนุช, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรมบุญเรือง, สุขสันต์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พรมหู, ทัดดาว
พรรณราย, กฤษฎา
พรหมจักร, วรพจน์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พรหมจักร, วรพจน์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พรหมมณี, สุนิสา, สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรหมรักษา, กฤษตฌา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
พรหมโคตร, สุชาดา
พราหมณี, ทัดทอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พรุเพ็ชรแก้ว, จารุพันธุ์

241 - 270 of 657 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com