Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

พงศ์ภัทรกานต์, ภัทร์พงศ์
พงษ์สุวรรณ, ทิพานัน
พนมวัน ณ อยุธยา, รตยา, หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พนมศิริ, วราภรณ์
พนมศิริ, วราภรณ์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พรภิรมย์, ทิพาภรณ์
พรมบาง, ปิยะนุช, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรมบุญเรือง, สุขสันต์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พรมหู, ทัดดาว
พรรณราย, กฤษฎา
พรหมจักร, วรพจน์, สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
พรหมจักร, วรพจน์, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
พรหมมณี, สุนิสา, สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรหมรักษา, กฤษตฌา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
พรหมโคตร, สุชาดา
พราหมณี, ทัดทอง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พรุเพ็ชรแก้ว, จารุพันธุ์
พลธานี, สีรุ้ง
พลายจันทร์, ประภาพันธ์
พัฒนะสุธาดล, ปรียพัศ, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
พัฒนะสุธาดล, ปรียพัศ
พันธุสะ, สุดา
พัวรุ่งโรจน์, วิชัย
พายุบุตร, สุทธิพงษ์
พิชาศิรพัฒน์, กุศลพงศ์
พิลาหอม, วรัญญา
พิลาหอม, วรัญญา, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พุทธิชัยกุล, จงกล, สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
พูลเขตร์กิจ, สุรัตน์

ภักดี, ธวัชชัย, สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

241 - 270 of 621 Items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com