การพัฒนางานเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนออกให้บริการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก 3 กลุ่มภารกิจฯ เป็น 1 ทีมงาน | Developing the Process for Preparing Information Resources Before Services KKU Library Mission is One of Three Teams

ธณัชพร ยะปะตัง

Abstract


      เป็นการทำงานแบบ Cross Functional โดยใช้กระบวนงาน Kaizen เข้ามาปรับปรุงกระบวนงานให้เป็นเพียงคณะทำงานเดียว แทนการทำงานแบบเดิมซึ่งมี 3 กลุ่มงาน เพื่อแก้ปัญหาการทำงานซ้ำซ้อน สร้างมาตรฐานเดียวกัน และเพิ่มปริมาณผลผลิตในการจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนนำออกบริการ กล่าวคือ ก่อนหน้านี้ การเตรียมทรัพยากรดังกล่าว จะกระจายอยู่ตามกลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศ 3 สาขา คือ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งยากแก่การจัดการเรื่องมาตรฐาน ระยะเวลา และความสมดุลของปริมาณผลผลิตแต่ละสาขา การพัฒนางานดังกล่าวได้ใช้หลักการของ Kaizen ในการปรับกระบวนงาน ซึ่งถือว่าได้ผลดี บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้อย่างหนึ่ง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com