1 Open Journal Systems

Open Journal Systems

สามารถติดตามและเข้าถึงบทความฉบับเต็ม ในวารสาร PULINET Journal ตั้งแต่ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) เป็นต้นไป ได้ที่เว็บไซต์

https://so14.tci-thaijo.org/index.php/PJ
PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com