ถอดบทเรียนจากการวิเคราะห์การจัดบริการสอนการรู้สารสนเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Lessons Learned from Analyzing of Information Literacy Instruction Services, Chiang Mai University Library

ธันทิวา ภักดีภัทรากร, ประกายดาว ศรีโมรา, สุรินทรา หล้าสกูล, อรณุศา จันทร์แก้ว

Abstract


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศ (Information Literacy) อย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล (Digital Disruption) และแนวทาง CMU Transformation เพื่อสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตและชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  จึงมีแนวคิดในการวิเคราะห์และศึกษาผลการดำเนินงานบริการสอนการรู้สารสนเทศ ซึ่งได้จัดเก็บ รวบรวมไว้ มาวิเคราะห์ เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาบริการ โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2564 ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลการจัดบริการสอนการรู้สารสนเทศ หัวข้อการอบรม และการจัดกิจกรรมในรูปแบบบรรยายโดยปรับเปลี่ยนเป็นระบบห้องเรียนออนไลน์ และ (2) ปัญหาในการให้บริการสอนการรู้สารสนเทศ พบว่า มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 10,831 คน เป็นนักศึกษาปริญญาตรี 9,005 คน คะแนนความพึงพอใจในการฝึกอบรมเฉลี่ยร้อยละ 92 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้อบรมมีความพึงพอใจลดลงในบางด้าน เช่น การสื่อสารระหว่างวิทยากรและผู้เข้าอบรม ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ข้อเสนอแนะที่ได้ คือ วิทยากรควรเพิ่มทักษะการนำเสนอและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และจัดกิจกรรมฝึกอบรมแบบผสมผสาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจอบรมสามารถเลือกรูปแบบตามความเหมาะสมของตนเองได้


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com