1 Browse Title Index

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน @KKU Library Counter Services for all Abstract   PDF
สงวน พงศ์กิจวิทูร, เยาวพร ศานติวิวัฒน์
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม AR Code สื่อใหม่บนโมบายเพื่อบริการความรู้ | AR Code : New Mobile Medium for Knowledge Service Abstract   PDF
เฉลิมเกียรติ ดีสม, นิสาชล กาญจนพิชิต
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม AV Self-Check บริการยืมโสตทัศนวัสดุด้วยตนเองผ่าน QR Code หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ Abstract   PDF
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, นิรมิตร์ ยอดเกลี้ยง
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน Book Hunter: แอพพลิเคชั่นชี้ตำแหน่งจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด | The Book Hunter: Mobile application for identifying the location of library information resource Abstract   PDF
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม, ภัทธ์ เอมวัฒน์, ศิรประภา ศิลปรัตน์, ทับทิม บุญทอง, สมบัติ นพจนสุภาพ, สุภาวดี มโนรัตน์สกุล, พัชรี นพจนสุภาพ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน BUU Library Tour 2016: ภาพลักษณ์ใหม่ของการประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ | BUU Library Tour 2016: the New Image of Online Visual Media Advertising Abstract   PDF
ธัญลักษณ์ ธนประสิทธิ์พัฒนา, จักรพันธุ์ ชื่นภิรมย์
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน CEM กับการเชื่อมโยงสู่งานบริการห้องสมุด: กรณีศึกษา ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Connect to Library Service with CEM : A Case Study of Sukhothai Thammathirat Open University Library Abstract   PDF
เพ็ญพรรณ จารุสาร
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน CLM Privilege Card : บัตรใจป้ำ เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นทุน | Change Behavior to Pay Back with CLM Privilege Card Abstract   PDF
ปรีชา รัสมี, ศิวนาถ นันทพิชัย
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม CLM Social...So good: สื่อสาระดีๆ บนโลกโซเชียล | CLM Social...So good: Edutainment on Social Media Abstract   PDF
ไกรศร สายวารี, นันทพร ขันธศุภหิรัญ, นุรุณ จำปากลาย
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม CMUL Digital Heritage Collection: จากเอกสารมรดกสู่สารสนเทศดิจิทัล | CMUL Digital Heritage Collection: From paper documents to digital files Abstract   PDF
กชพร ศรีพรรณ์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม CMUL InstantBot ระบบสร้างปัญญาประดิษฐ์สำหรับช่วยเหลือการค้นคว้า | CMUL InstantBot System for Building Reference Services A.I Abstract   PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
 
Vol 7, No 1 (2563): มกราคม-มิถุนายน Cover Vol 7, No1 (2563) Abstract   ภาพหน้าปก
กองบรรณาธิการ วารสาร
 
Vol 7, No 2 (2563): กรกฎาคม-ธันวาคม COVER VOL 7, NO2 (2563) Abstract   ภาพหน้าปก
กองบรรณาธิการ วารสาร
 
Vol 8, No 1 (2564): มกราคม-มิถุนายน COVER VOL 8, NO1 (2564) Abstract   ภาพหน้าปก
กองบรรณาธิการ วารสาร
 
Vol 8, No 2 (2564): กรกฎาคม-ธันวาคม COVER VOL 8, NO2 (2564) Abstract   ภาพหน้าปก
กองบรรณาธิการ วารสาร
 
Vol 9, No 1 (2565): มกราคม-มิถุนายน COVER VOL 9, NO1 (2565) Abstract   ภาพหน้าปก
กองบรรณาธิการ วารสาร
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม E-Portfolio นักวิจัย ม.บูรพา | E-Portfolio of Researchers in Burapha University Abstract   PDF
สายสุณี ฤทธิรงค์, เฉลิมเกียรติ ดีสม
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม e-Project : ระบบฐานข้อมูลการจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | e-Project: Database System for Project Implementation to CMU’s Strategic Plan Chiang Mai University Library Abstract   PDF
อภิญญา ธงไชย, เกรียงไกร ชัยมินทร์
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม Fingerprint กับการบริการห้องสมุด | Fingerprint @SUT Library Abstract   PDF
ขวัญแก้ว เทพวิชิต, เตชินท์ เกตุสิงห์น้อย, นงลักษณ์ จันตา, วิไลลักษณ์ อินมีศรี
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม Happy STOU Library ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข | Happy STOU Library: Happy Brain Happy Workplace Abstract   PDF
ชลลดา หงษ์งาม
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน JFK Library News Alert! ระบบ SMS แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Abstract   PDF
กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม KKU Library e-Leave ระบบบริหารจัดการลาออนไลน์ | KKU Library e-Leave Management System Abstract   PDF
บัวไข ไสยาสน์, คมศรี คมน์ทิพยรัตน์
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน KKUL for All : ห้องละหมาด 24 ชั่วโมง | KKUL for All @Prays Room 24/7 Abstract   PDF
มุกดา ดวงพิมพ์, ยุพา ดวงพิมพ์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม Library Co-creation via Crowdsourcing Abstract   PDF
อัคริมา สุ่มมาตย์, นิติยา ชุ่มอภัย
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน Library for all สำหรับคนวัยเก๋า | Library for all for Senior Abstract   PDF
สีรุ้ง พลธานี
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม Library Occupancy and Space Analytic Abstract   PDF
ทิพานัน พงษ์สุวรรณ, ภานุวัตร อุทัยบาล
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม Library Radio Station “ห้องสมุดวาไรตี้ คลื่นนี้มีความรู้” | Library Radio Station “More Variety, More Knowledge” Abstract   PDF
วิทวาพร โสภณ, รตานา ยามาเจริญ, ขวัญนภา ปานสวัสดิ์
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม Live and Learn Library Tour : เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง | Live and Learn Library Tour : Learning to practice Abstract   PDF
ชมพูนุช สราวุเดชา, เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร, มัณทะณี คำโพธิ
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม New Gen New Idea กิจกรรมเพื่อการรับฟังผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ TQA | New Gen New Idea for User Requirement by TQA Abstract   PDF
สุพิริยา ผลนาค, เนาวลักษณ์ แสงสนิท
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม OAI-PMH : Harvester ฐานข้อมูล Open Access สืบค้นร่วมกับ WebOPAC | OAI-PMH : Harvester and Open Access Databases for WebOPAC Abstract   PDF
สมพงษ์ เจริญศิริ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ, ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม Office Timeline เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการแผนการปฏิบัติงานและโครงการของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร | Office Timeline : Tool for the action plan and project management of Sanamchandra Palace Library, Central Library,... Abstract   PDF
จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว
 
1 - 30 of 396 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com