Vol 4, No 2 (2560)

พฤษภาคม-สิงหาคม

Table of Contents

บทความวิชาการ

CLM Social...So good: สื่อสาระดีๆ บนโลกโซเชียล | CLM Social...So good: Edutainment on Social Media PDF
ไกรศร สายวารี, นันทพร ขันธศุภหิรัญ, นุรุณ จำปากลาย
การใช้งานบัตรห้องสมุดชนิด RFID ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST | The Use of RFID Card to the Automated Library System ALIST PDF
ชำนาญ อินทสโร, สมพงศ์ หุตะจูฑะ
ฐานข้อมูลครุภัณฑ์ก้าวสู่ยุคแอพพลิเคชั่นบน Smartphone | Equipment Database into Application for Smartphone PDF
มานะชัย เปียมี, นะรัตร์ คงสวัสดิ์, สุภชัย ธนานุวัตรพงศ์
แนวทางการพัฒนาวารสารไทยด้วย Google Scholar | Development Thai Journal by Google Scholar PDF
เฉลิมเดช เทศเรียน, ถิรนันท์ ดำรงสอน
ระบบบริหารจัดการบริการทรัพยากรสารสนเทศเร่งด่วน | Cataloging Request Management System PDF
อมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์, วราวรรณ วีร์วรวงศ์
Library Radio Station “ห้องสมุดวาไรตี้ คลื่นนี้มีความรู้” | Library Radio Station “More Variety, More Knowledge” PDF
วิทวาพร โสภณ, รตานา ยามาเจริญ, ขวัญนภา ปานสวัสดิ์
WU Timeline: การพัฒนากับการใช้ Social Media | WU Timeline: Development with Social Media PDF
นัสราห์ จำปากลาย
การพัฒนางานจัดการฐานข้อมูลและบริการสารสนเทศเฉพาะด้านพระปกเกล้าศึกษา | Development of Databases Management and Special Information Service on King Prajadhipok Study PDF
ศิริน โรจนสโรช
ฐานข้อมูลรายการในสิ่งพิมพ์ที่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตและเผยแพร่ | Cataloging In Publication STOU’s Product and Distribution Database PDF
สมสิริ เบญจวรานนท์
การจัดการสารสนเทศดิจิทัลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและข้อมูลพื้นถิ่นพิษณุโลก | Digital Information Management of King Naresuan the Great and Phitsanulok Local Information PDF
ศศิธร ติณะมาศ
โครงการวันคุณภาพสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด | Quality Day Project to Improve the Quality of Library Services PDF
ธนาภรณ์ ฉิมแพ, พรนภา ตั้งนิติพงศ์, จารุวรรณ มีศีล
บริการที่น่าประทับใจของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | Impressive Service at Central Library, Srinakharinwirot University PDF
มัณฑนา เจริญแพทย์
ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านประกันคุณภาพการศึกษา | The Achievement of the Proceeding of Library Cooperation Network in the Educational Quality Assurance PDF
ธนาภรณ์ ฉิมแพ
สมาร์ทออฟฟิศสำหรับสมาร์ทไลบรารี่ | Smart Office for Smart Library PDF
จีรกาญจน์ เต็มพรสิน
อยู่เป็นสุข สนุกกับ "5ส" | Happiness and Joy with “5s” PDF
กนกกร กมลเพ็ชร, นราพงค์ เกิดบัวเพชร, ธนัช บุญจันทร์, คณะกรรมการ 5ส

บทความวิจัย

Thai Journal Finder : ฐานข้อมูลเพื่อการคัดเลือกวารสาร ในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ | Thai Journal Finder : Database for Selecting Academic Publishers PDF
รัชนีกรณ์ อินเล็ก, วลัยลักขณ์ แสงวรรณกูล, ธีรยุทธ บาลชน, กฤติกา สุนทร
การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา | Using Data Mining Techniques for Analyzing Factors that Influence Students’ Library Use PDF
ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์, วิชัย พัวรุ่งโรจน์, คมยุทธ ไชยวงษ์, สุชาดา พรหมโคตร, ปาริชาติ แสงระชัฏ
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต่อสื่อธรรมะในรูปแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง | The Utilization and Satisfaction of Thai-Nichi Institute of Technology Students on the Augmented Reality (AR) Dharma Media PDF
เธียรทศ ประพฤติชอบ
การแนะนำบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านเออาร์ และ คิวอาร์โค้ด | Introduction of the Kasetsart University Library Services via AR and QR Code PDF
สิงห์ทอง ครองพงษ์, วาทินี เขมากโรทัย
การพัฒนาระบบการประเมินการให้บริการของห้องสมุดด้วยออนโทโลจี | Using Ontology to Develop Academic Library Assessment PDF
ไชย มีหนองหว้า
การวิเคราะห์สถิติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Analyzing the Computer User Statistics for Management Effectively : Case Study Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University PDF
เอกภพ ถาวรจิตร, ประวีณ ถาวรจิตร, วิศิษฐ โชติอุทยางกูร
ค้นได้ไว ใช้ได้ตรง : รายชื่อหนังสือที่ตรงกับหลักสูตร | Search Quickly, Use Directly: the Books that Match the Curriculum PDF
จตุพล รัชเรืองวงศ์, อรุษยา หล้าวงศ์, ประนอม นามษร
รูปแบบการพัฒนาระบบการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Development of Online Reservation for Library Rooms Services in the Library, Sakon Nakhon Rajabhat University PDF
สุบิน แก้วก่า, จิรศักดิ์ จันทะศรี, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, ศศธร มาศสถิตย์, ภควัต ชัยวินิจ
กระบวนการสร้างแบรนด์ของห้องสมุด : กลยุทธ์และบทเรียนของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Developing Branding for Library: Strategies and Lesson-Learned of the Center for Library Resources and Educational Media, Walailak University PDF
จริยา รัตนพันธุ์, เกษมาพร ตัญบุญยกิจ, ศิวนาถ นันทพิชัย, กิตติพร ศรีเพ็ชร
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | Use of Online Database by Graduate Students at Nakhon Pathom Rajabhat University
สุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
การบริการสารสนเทศด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและการสืบวงศ์ตระกูล ของห้องสมุดเมืองโบโรส ประเทศสวีเดน | Local History and Genealogy Service at the Borås City Library in Sweden PDF
ผุสดี นนทคำจันทร์
การพัฒนาบริการสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Development of Publication Support Service to Publish Academic Works of the Faculty of Agriculture, Chiang Mai University PDF
อรพรรณ การคนซื่อ
การรับรู้และความต้องการของประชาคมจุฬาฯ ที่มีต่อบริการ Subject Librarian สำนักงานวิทยทรัพยากร | Perceptions and Needs of Chulalongkorn University Community toward Subject Librarian Service by Office of Academic Resources PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, ศุภกร เมาลานนท์
บริการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย : จาก IQA สู่นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | Assistant Research Librarian Services: From Internal Quality Assurance to Information Service Innovation Academic Resource Center, Mahasarakham University PDF
รุ่งเรือง สิทธิจันทร์, น้ำลิน เทียมแก้ว
มิติใหม่ของงานจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหิดล กับการพัฒนานักศึกษายุวมัคคุเทศก์ (โครงการ MU Guide) | Happy STOU Library: A New Approach of Mahidol University Archives and Museums Division on the Development of Student-led Campus Tour: MU Guide Project PDF
เพชรดา ฐิติยาภรณ์, อาทิตยา ทรัพย์สิน
ระบบสารสนเทศลูกค้าสัมพันธ์ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ | JFK CRM Information System PDF
ภัทธ์ เอมวัฒน์, รวีวรรณ ขำพล, ณัฐธยาน์ ถิ่นพันธุ์
สารพันคำถาม สื่อสารฉับไว LINE @nulibrary | We Answer You Quick and Concise by LINE @nulibrary PDF
สมัทรชา เนียมเรือง, ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
การจัดกลุ่มเนื้อหาในเว็บบล็อกของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ | Content Curation from Sanamchandra Palace Library’s Webblog PDF
สมปอง มิสสิตะ
การพัฒนางานด้วยการให้ข้อมูลป้อนกลับโดยเพื่อน | Developing Works by Using Peer Feedback PDF
รุ่งทิวา ฝ่ายดี
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร | Individual Creativity of Central Library Officers at Silpakorn University PDF
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, อภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน, ศรวิชา กฤตาธิการ, กฤษฎา พรรณราย
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดค่าไฟฟ้า สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | The Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus, Solar Cell System for Electricity Cost Reduction PDF
สมบัติ นพจนสุภาพ
KKU Library e-Leave ระบบบริหารจัดการลาออนไลน์ | KKU Library e-Leave Management System PDF
บัวไข ไสยาสน์, คมศรี คมน์ทิพยรัตน์PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com