1 การใช้งานบัตรห้องสมุดชนิด RFID ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST | The Use of RFID Card to the Automated Library System ALIST | ชำนาญ อินทสโร | PULINET Journal

การใช้งานบัตรห้องสมุดชนิด RFID ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST | The Use of RFID Card to the Automated Library System ALIST

ชำนาญ อินทสโร, สมพงศ์ หุตะจูฑะ

Abstract


บทความฉบับนี้ต้องการนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้งานบัตร RFID (Radio frequency identification) ชนิด MIFARE ซึ่งทำงานบนคลื่นความถี่วิทยุในย่าน 13.56 MHz  ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST (ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อสถาบันอุดมศึกษาไทย) โดยอาศัยเครื่องอ่านบัตร RFID รุ่น SL025M เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลการเชื่อมโยงหมายเลข UID (Unique Identification) และหมายเลขสมาชิกห้องสมุดภายในบัตรประจำตัวนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รวมถึงการนำเสนอวิธีการเข้ารหัสที่ได้จากเครื่องอ่านบัตรรุ่น R20C-USB ที่ห้องสมุดใช้ในเคาน์เตอร์บริการ โดยนำวิธีการนี้ไปใช้งานร่วมกับขั้นตอนการจัดเก็บและการเชื่อมโยงข้อมูลหมายเลขสมาชิกห้องสมุด

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com