โครงการวันคุณภาพสู่การพัฒนาปรับปรุงการให้บริการห้องสมุด | Quality Day Project to Improve the Quality of Library Services

ธนาภรณ์ ฉิมแพ, พรนภา ตั้งนิติพงศ์, จารุวรรณ มีศีล

Abstract


นโยบายการบริหารจัดการผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ (พ.ศ. 2553 - 2561) กำหนดเป้าหมายมุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพ ทั้งการให้บริการภายในหน่วยงานและการให้บริการห้องสมุด ได้ถ่ายทอดเป้าหมายสู่บุคลากร เพื่อสร้างการตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับภารกิจหน่วยงานสนับสนุนการเรียน การสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการบริการวิชาการแก่ชุมชน
เป้าหมายหลักการพัฒนาคุณภาพการบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจที่สอดรับกับความต้องการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ (วันคุณภาพสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2556 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นเสียงสะท้อนสำคัญ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน และปรับปรุงการให้บริการ อีกทั้ง การสร้างงานบริการใหม่ๆ ที่สอดคล้องความต้องการและสภาพการณ์ปัจจุบัน ส่งผลต่อการดำเนินงานในด้านต่างๆ ทั้งผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการที่อยู่ระดับดีต่อเนื่องทุกปี การยอมรับจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ที่สร้างสรรค์ผลงานเชิงประจักษ์และสร้างชื่อเสียงจากรางวัลที่ได้รับทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคคล

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com