การรับรู้และความต้องการของประชาคมจุฬาฯ ที่มีต่อบริการ Subject Librarian สำนักงานวิทยทรัพยากร | Perceptions and Needs of Chulalongkorn University Community toward Subject Librarian Service by Office of Academic Resources

ระเบียบ แสงจันทร์, ศุภกร เมาลานนท์

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และความต้องการของประชาคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีต่อบริการ Subject Librarian สำนักงานวิทยทรัพยากร ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการจัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ด้านบุคลากร ด้านบริการสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านบริการสนับสนุนการวิจัย เพื่อนำผลการวิจัยมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงบริการต่อไป การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก คณาจารย์ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 849 คน จากคณะ/สถาบันในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 30 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ประชาคมจุฬาฯ มีการรับรู้ว่าสำนักงานวิทยทรัพยากรมีบริการ Subject Librarian ในระดับปานกลาง (x=3.37) และมีความต้องการในบริการ Subject Librarian ในระดับมาก (x=4.42) เมื่อจำแนกตามการรับรู้ด้านต่างๆ พบว่า ผู้รับบริการมีการรับรู้ในระดับปานกลางโดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย 3 ลำดับแรก ดังนี้ ด้านบุคลากร (x=3.62) รองลงมาคือ ด้านบริการสนับสนุนการเรียนการสอน (x=3.47) และด้านการจัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ (x=3.24) สำหรับระดับความต้องการบริการ Subject Librarian พบว่า ประชาคมจุฬาฯ มีความต้องการระดับมาก โดยเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับแรก ดังนี้ ด้านบริการสนับสนุนการเรียนการสอน (x=4.56) รองลงมาคือด้านบุคลากร (x=4.55) และด้านบริการสนับสนุนการวิจัย (x=4.52)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com