CLM Social...So good: สื่อสาระดีๆ บนโลกโซเชียล | CLM Social...So good: Edutainment on Social Media

ไกรศร สายวารี, นันทพร ขันธศุภหิรัญ, นุรุณ จำปากลาย

Abstract


CLM Social...So good เป็นการเผยแพร่ผลงานวีดิทัศน์และภาพนิ่งบนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้สื่อออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ สนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุก สร้างคุณค่าแก่ผลงาน เปิดให้บุคคลและสังคมภายนอกเข้าถึงได้ ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์องค์กร ผลการดำเนินงานพบว่า เกิดความคุ้มค่า ตอบโจทย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นบริการเชิงรุก มีผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ นำไปใช้ประโยชน์ต่อ มีผลงานเชิงประจักษ์ และมีผลตอบรับที่สามารถนำมาพัฒนาทำงานให้มีคุณภาพ มีกลุ่มศิษย์เก่าที่เข้ามารับชม ติดตามภาพและวีดิทัศน์บรรยากาศของมหาวิทยาลัยผ่านภาพถ่าย ผ่านกิจกรรม กลายเป็นสายสัมพันธ์เล็กๆ ที่ก่อตัวขึ้น อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรได้อีกด้วย ผลการดำเนินงานเหล่านี้สามารถสรุปบทเรียนที่สำคัญคือ เจ้าหน้าที่เกิดทักษะในการทำงาน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้น ทักษะดังกล่าวสามารถนำมาสู่การพัฒนาเป็นผู้แบ่งปันความรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้คนอื่นได้ต่อ อาทิ การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตสื่อฯ การเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com