รูปแบบการพัฒนาระบบการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | Development of Online Reservation for Library Rooms Services in the Library, Sakon Nakhon Rajabhat University

สุบิน แก้วก่า, จิรศักดิ์ จันทะศรี, อุบลศิลป์ โพธิ์พรม, ศศธร มาศสถิตย์, ภควัต ชัยวินิจ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ และเพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์  แบบการวิจัยเป็นแบบการวิจัยและพัฒนา โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณจากแบบสอบถามปลายปิดที่เก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจผ่านระบบออนไลน์  จากกลุ่มผู้ใช้ระบบคืออาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเป็นกลุ่มประชากร

ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาองค์ประกอบในด้านการออกแบบระบบ  ด้านความเร็วของการประมวลผล ด้านการสืบค้นข้อมูล ด้านการรายงานผลข้อมูล และด้านความปลอดภัยของข้อมูล ในทุกๆด้านส่งผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ทั้งสิ้น และพบว่าผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com