1 การวิเคราะห์สถิติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Analyzing the Computer User Statistics for Management Effectively : Case Study Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University | เอกภพ ถาวรจิตร | PULINET Journal

การวิเคราะห์สถิติการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | Analyzing the Computer User Statistics for Management Effectively : Case Study Khunying Long Athakravisunthorn Learning Resources Center, Prince of Songkla University

เอกภพ ถาวรจิตร, ประวีณ ถาวรจิตร, วิศิษฐ โชติอุทยางกูร

Abstract


การให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ของห้องสมุด  เป็นอีกหนึ่งรูปแบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่เป็นนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ทั้งในและต่างวิทยาเขต ซึ่งสถิติการเข้าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ยังไม่เคยมีการวิเคราะห์มาก่อน การศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้ประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการช่วงเวลาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และการจัดหาครุภัณฑ์ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาครั้งนี้ ใช้ซอฟต์แวร์เพ่นซอร์สและโปรแกรม Shell script ที่เขียนด้วยภาษา PHP (Hypertext Preprocessor) ในการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อให้ทราบถึงจำนวนครั้งของผู้เข้าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559 ผลการศึกษาพบว่า แนวโน้มการเข้าใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตั้งแต่เดือนมกราคม – พฤศจิกายน ของปี 2557, 2558 และ 2559 (เนื่องจากเดือนธันวาคม ของปี 2559 ยังเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน) จำนวนที่ได้คือ 107,351 ครั้ง, 184,174 ครั้ง และ 191,018 ครั้ง ตามลำดับ ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการบำรุงรักษาเครื่องประจำปี คือ เดือนกรกฎาคมของทุกปี และด้านการจัดหาควรเลือกวิธีซื้อ ซึ่งจะทำให้ประหยัดกว่าวิธีการเช่า


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com