Vol 4, No 1 (2560)

มกราคม-เมษายน

Table of Contents

บทความวิชาการ

การพัฒนาช่องทางเข้าถึงสารสนเทศของห้องสมุดเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ของสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Creating Channel of Information Resources Access to Support Teaching, Learning and Educational Quality Assurance CUPT QA, STOU Faculties PDF
สุชาวดี ผลาผล
การพัฒนาระบบเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัย ด้วยผลงานวิชาการเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวิจัย | The Development of Universities Benchmarking System Using Scholarly Research Report for Supporting the Excellence of Research University PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
การพัฒนาการสอนการรู้สารสนเทศทางสัตวแพทยศาสตร์แบบไม่บรรยาย | Development of the Information Literacy for Veterinary Medicine Using Non-teaching Lectures Technique PDF
ธนะพันธุ์ การคนซื่อ
CEM กับการเชื่อมโยงสู่งานบริการห้องสมุด: กรณีศึกษา ห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Connect to Library Service with CEM : A Case Study of Sukhothai Thammathirat Open University Library PDF
เพ็ญพรรณ จารุสาร
CLM Privilege Card : บัตรใจป้ำ เปลี่ยนพฤติกรรมเป็นทุน | Change Behavior to Pay Back with CLM Privilege Card PDF
ปรีชา รัสมี, ศิวนาถ นันทพิชัย
หนังสือคือเพื่อน: Book Cafe สำหรับคนรักการอ่านและคนรักสุขภาพ | Book Is a Friend: Book Cafe for Reading Lover and Health Lover PDF
รวิวรรณ ศรีอำไพ, ภาณุพงษ์ แซ่เตีย, พิณทิพย์ ประหลาดเนตร
การพัฒนาและจัดบริการสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา | Subject Librarian@OAR : Development Library Service for Researcher PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, จันทร์งาม ชูตระกูล, ศุภกร เมาลานนท์
ก้าวไปสู่การเป็นห้องสมุดประหยัดพลังงานกันเถอะ | Growing Green : Saving Energy at CLM@WU PDF
ธวัชชัย ประดู่, เมษา สินทบทอง
บริการสื่อการศึกษาในสภาพแวดล้อมดิจิทัล: ปรับวิธีคิดและเปลี่ยนวิธีการ | Media Services in Digital Environment: Change Mind Set and Methods PDF
ธรณิศ หาญใจ
ห้องสมุดสีเขียว : จากโจทย์สู่การปรับเปลี่ยน | Green Library : The Proposition to Changes PDF
ปกรณ์ ดิษฐกิจ, อาภรณ์ ไชยสุวรรณ, ปรีชา รัสมี

บทความวิจัย

WorldCat & WorldShare Interlibrary Loan ประสบการณ์การให้บริการสืบค้นและบริการเอกสารจากเครือข่ายห้องสมุดทั่วโลก กรณีศึกษาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | WorldCat & WorldShare Interlibrary Loan – An Experience of Worldwide Libraries Resource Discovery and Interlibrary Loan Services A Case Study of Chiang Mai University Library PDF
สุรินทรา หล้าสกูล
ความต้องการของนักวิจัยต่อบทบาทสนับสนุนการวิจัยของ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | Need of Researchers for Research Support at John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University Pattani Campus PDF
อัญชลี กล่ำเพ็ชร, รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตน์ ปานผดุง, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
ระบบบทเรียนออนไลน์ | JFK Online Course PDF
รวีวรรณ ขำพล, กิตติศักดิ์ แก้วเนียม
การใช้ Cloud Computing ในการปฏิบัติงานของ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Using Cloud Computing in Library Operation of Medical Library, Chiang Mai University PDF
ชมพูนุช สราวุเดชา, เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร, กมลชนก มาแสงตา
การศึกษาการมีส่วนร่วมของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อการจัดสรรงบประมาณ จัดซื้อหนังสือในระบบ 1 แต้มแลก 1 เล่ม | A Study on Participation of Student in the University of Phayao for Budget Allocation for the Purchase of Books in 1 Point Redeem 1 Item PDF
ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย
หัวเรื่องภาษาไทยเปรียบเทียบกับหัวเรื่องภาษาอังกฤษของห้องสมุดรัฐสภาอเมริกัน : กรณีศึกษาคำศัพท์สาขาหลัก และคำศัพท์สัมพันธ์แคบกว่าในระดับ NT1 | Comparison of Thai Subject Headings and Library of Congress Subject Headings: A Case Study of Terms Related to Main Subject Fields and Their First Level of Narrower Terms (NT1) PDF
สุธรรม อุมาแสงทองกุล
ค่ายยุวบรรณารักษ์ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | The Young Librarian Camp at John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus PDF
ณัฐธยาน์ สินธุรหัส, จุฑารัตน์ ปานผดุง, รวีวรรณ ขำพล, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, อัญชลี กล่ำเพ็ชร
ตอบโจทย์ทุกปัญหาส่งเสริมทุกการใช้บริการสารสนเทศด้วยวีดิทัศน์ผ่าน YouTube | Information Service Problems Solving Through YouTube PDF
วรัญญา พิลาหอม, รุ่งเรือง สิทธิจันทร์PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com