ค่ายยุวบรรณารักษ์ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | The Young Librarian Camp at John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus

ณัฐธยาน์ สินธุรหัส, จุฑารัตน์ ปานผดุง, รวีวรรณ ขำพล, ศลิษา เลี่ยมสุวรรณ, อัญชลี กล่ำเพ็ชร

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดค่ายยุวบรรณารักษ์ ความพึงพอใจของนักเรียน และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของนักเรียนที่มีต่อค่ายยุวบรรณารักษ์ ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างปีการศึกษา 2556-2558 ผลการศึกษาพบว่า หอสมุดฯ จัดค่ายยุวบรรณารักษ์เพื่อให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการและดำเนินการตามหลักการ PDCA-PaR ทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อค่ายยุวบรรณารักษ์ในภาพรวมอยู่ในระดับดีและดีมากทุกปีการศึกษา ด้านที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับ เรื่องการได้รับความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดมากขึ้น การได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของห้องสมุดเพิ่มมากขึ้น และการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ด้านที่พึงพอใจต่ำที่สุดคือ ด้านการจัดโครงการ เรื่องความเหมาะสมของระยะเวลา ปัญหาและข้อเสนอแนะแบ่งเป็นด้านวิทยากร เนื้อหา กิจกรรม ด้านการจัดโครงการ และด้านประโยชน์และความรู้ที่ได้รับจากค่าย


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com