การพัฒนาระบบเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัย ด้วยผลงานวิชาการเพื่อความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวิจัย | The Development of Universities Benchmarking System Using Scholarly Research Report for Supporting the Excellence of Research University

ปราชญ์ สงวนศักดิ์

Abstract


การพัฒนาระบบเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัยด้วยผลงานวิชาการ (Universities Benchmarking System using Scholarly Research Report) เป็นการพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการสนับสนุนการวิจัย (Research support) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัยด้วยผลงานวิชาการ ให้สามารถรวบรวมผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในฐานข้อมูลสากลของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกแบบอัตโนมัติ และวิเคราะห์ผลงานวิชาการออกเป็นรายงานด้านต่าง ๆ พร้อมเทียบเคียงสมรรถนะแต่ละมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลผลงานวิชาการที่เป็นปัจจุบัน โดยใช้เทคนิครายงานผลแบบ OLAP cube  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีเครื่องมือในการรวบรวมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยและการมีข้อมูลเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยทั่วโลกเพื่อการวางแผนการพัฒนาผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย

จากการพัฒนาระบบเทียบเคียงสมรรถนะมหาวิทยาลัยด้วยผลงานวิชาการ ทำให้สามารถรวบรวมผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกด้วยระบบอัตโนมัติ  มีการปรับปรุงข้อมูลให้ใหม่อยู่ตลอดเวลา สามารถกรองข้อมูลทั้งในรูปแบบการสืบค้นข้อมูลและการจำกัดข้อมูลโดยใช้เทคนิค OLAP cube  สามารถวิเคราะห์ทางสถิติจากข้อมูลในเชิงจำนวน 4 ประเภท ได้แก่ จำนวนผลงานวิชาการ จำนวนผู้แต่ง จำนวนการอ้างอิง และค่า SCimago Journal Rank (SJR) ทำให้สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ของ Subject Area ในแต่ละมหาวิทยาลัยพร้อมรายงานผลได้หลากหลายมุมมอง ด้วยการจำกัดข้อมูลได้ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ  จากการสำรวจความพึงพอใจหลังการบรรยายและสาธิตระบบให้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย พบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก 4.27


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com