การพัฒนาและจัดบริการสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา | Subject Librarian@OAR : Development Library Service for Researcher

ระเบียบ แสงจันทร์, จันทร์งาม ชูตระกูล, ศุภกร เมาลานนท์

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ การพัฒนาและจัดบริการสารสนเทศโดยผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา ของสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาหลัก ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์  สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  โดยครอบคลุมข้อมูลด้านวัตถุประสงค์  การวางแผนเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย ทรัพยากร และบุคลากรวิชาชีพ  การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขา  การจัดบริการและกิจกรรมส่งเสริมการใช้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนด้านการวิจัย ตลอดจนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สู่ผู้รับบริการ  นำเสนอกรณีศึกษาโครงการและกิจกรรมของผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศเฉพาะสาขามนุษยศาสตร์  ตลอดจนผลการศึกษา อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ  และประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ  เพื่อให้สามารถนำส่งบริการสารสนเทศด้านการวิจัยสู่ผู้รับบริการได้ทั่วถึงและเป็นที่รู้จักกันสำหรับประชาคมวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค์กร พัฒนางาน และพัฒนาคน เพื่อการให้บริการที่มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของอาจารย์และนักวิจัย สอดคล้องกับ “แผนยุทธศาสตร์ศูนย์วิทยทรัพยากร ปี 2555 – 2559” และสอดคล้องและสนับสนุนยุทธศาสตร์ “ยอมรับ” และ “ก้าวไกล” ของมหาวิทยาลัยต่อไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com