ความต้องการของนักวิจัยต่อบทบาทสนับสนุนการวิจัยของ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | Need of Researchers for Research Support at John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University Pattani Campus

อัญชลี กล่ำเพ็ชร, รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตน์ ปานผดุง, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการของนักวิจัย ได้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อบทบาทสนับสนุนการวิจัยของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ใน 4 ด้าน คือ 1) บทบาทด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  2) บทบาทด้านการบริการสารสนเทศ 3) บทบาทด้านการจัดบริการที่สนับสนุนการทำและเผยแพร่ผลงาน และ 4) บทบาทด้านการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการทำวิจัย ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนงานและแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการวิจัยให้แก่นักวิจัยของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักวิจัยให้มากที่สุด เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2558 กลุ่มตัวอย่างคือนักวิจัยของคณะ/หน่วยงานต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 337 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบเอฟ (F-test) ผลการวิจัยพบว่า นักวิจัยทุกประเภท มีความต้องการต่อบทบาทสนับสนุนการวิจัยของฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โดยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความต้องการของนักวิจัย จำแนกตามประเภท พบว่า ประเภทของนักวิจัยที่แตกต่างกัน มีความต้องการบทบาทสนับสนุนการวิจัยแตกต่างกัน 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการทำวิจัย และด้านการจัดบริการที่สนับสนุนการทำและเผยแพร่ผลงาน แต่ไม่มีความแตกต่างกันในด้านการบริการสารสนเทศ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com