ตอบโจทย์ทุกปัญหาส่งเสริมทุกการใช้บริการสารสนเทศด้วยวีดิทัศน์ผ่าน YouTube | Information Service Problems Solving Through YouTube

วรัญญา พิลาหอม, รุ่งเรือง สิทธิจันทร์

Abstract


สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานที่สำคัญของมหาวิทยาลัยในการให้บริการสารสนเทศ แก่ นิสิต อาจารย์และบุคลากร ซึ่งได้จัดให้มีบริการหลากหลายรูปแบบพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ด้วยจิตสำนึกที่ดีและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำนักวิทยบริการจึงเลือกนำ YouTube มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการใช้บริการสารสนเทศที่ถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว โดยได้จัดทำวีดิทัศน์แนะนำขั้นตอนและวิธีการใช้บริการสารสนเทศ  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน เผยแพร่ผ่าน YouTube: ARCE MSU Channel จำนวนทั้งสิ้น 17 เรื่อง ผลการประเมินพบว่า ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการมีความพึงพอใจต่อวีดิทัศน์ที่เผยแพร่ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ใช้บริการเห็นว่า สามารถแนะนำขั้นตอนและวิธีการใช้บริการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และทันต่อความต้องการใช้บริการ  ผู้ให้บริการเห็นว่าสามารถลดขั้นตอนและช่วยในการแนะนำการใช้บริการต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้บริการได้ทันท่วงที และอาจารย์ผู้สอนมีความสนใจ นำวีดิทัศน์ไปสอดแทรกเพิ่มเติมในรายวิชาที่สอน เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้บริการสารสนเทศและการรู้สารสนเทศดิจิทัลแก่นิสิตเพิ่มมากขึ้น  ดังนั้น การจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่ผ่าน YouTube จึงสามารถตอบสนองพฤติกรรมการใช้สารสนเทศของผู้ใช้บริการยุคใหม่และช่วยแก้ไขปัญหาการใช้บริการของสำนักวิทยบริการได้เป็นอย่างดี


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com