Vol 3, No 3 (2559)

กันยายน-ธันวาคม

Table of Contents

บทความวิชาการ

การศึกษาวิธีประเมินโครงการห้องสมุดมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 | Study Human Library Project Nakhon NakhonSawan Rajabhat University Academic Year 2558 PDF
ฉัตรดาว ชาติเชื้อ, ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล
การจัดการพลังงานภายในหน่วยงานสำนักหอสมุด กำแพงแสน PDF
ศิรินันท์ ทรัพย์พลับ
ข้าวหลามหนองมน | Bamboo Rice Nongmon PDF
ชัยยศ ปานเพชร
จากปูม...สู่ภูมิ...สู่ความยั่งยืน | From Oral History to Wisdom and Sustainable PDF
ชัยวัฒน์ น่าชม
ปัจจัยสำคัญและวิธีการจัดสรรงบประมาณการจัดหาหนังสือ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ | The Key Factors and Methodology for Acquisition Process in TSU Library PDF
ปิติมา แก้วเขียว
OAI-PMH : Harvester ฐานข้อมูล Open Access สืบค้นร่วมกับ WebOPAC | OAI-PMH : Harvester and Open Access Databases for WebOPAC PDF
สมพงษ์ เจริญศิริ, สันติภาพ เปลี่ยนโชติ, ไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์
Online Quick Service ทางลัดมัดใจผู้ใช้บริการ | Fascinating Library Users with Online Quick Service PDF
สิริรัตน์ ไกรกลิ่น, เกดิษฐ เกิดโภคา, จิราภา เกิดไผ่ล้อม, กิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง, ปัทมา บุระมาน, ปิยะนุช พรมบาง, จิรทีปต์ แตงเส็ง
PSU Cataloging Tool : เว็บเพจที่เชื่อมโยงไปยังเครื่องมือบนเว็บ สำหรับการลงรายการบรรณานุกรมออนไลน์ | PSU Cataloging Tool : The Web Page that Links to Web-Based Tools for Cataloging Online Library Catalogs PDF
ภานดา จินตวงศ์
จับ e-Books, e-Journals, e-Pamphlets and e-Art Exhibitions มาใส่ชั้น e-Book Collection | Catching e-Books, e-Journals, e-Pamphlets and e-Art Exhibitions to the Shelves of e-Book Collection PDF
ดารารัตน์ จุฬาพันธุ์, นภดล เอกผาชัยสวัสดิ์
ปรับรูปแบบและลดขั้นตอนการใช้ใบเสร็จรับเงินในงานบริการสารสนเทศ | Work Process Reduction in Writing Receipt PDF
เกดิษฐ เกิดโภคา, วรรณาภรณ์ เทียรท้าว
ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Sukhothai Thammatirat Open University Archival Information Registration and Retrieval System PDF
วีรญา สุติราช, วราภรณ์ ยงบรรทม
เรียนรู้จากงานที่ทำ สู่นวัตกรรมเพื่อการบริการ | From Work to Service Innovations PDF
วรรณาภรณ์ เทียรท้าว, สิริรัตน์ ไกรกลิ่น, ธนพร ประเสริฐกุล, รัชวรรณ นัดสันเทียะ, จิราภรณ์ ไทยโกษา, มนตรา เอมห้อง

บทความวิจัย

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ PDF
สุมลฑา สังใจสม
การวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์องค์ประกอบของสำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Analysis of the Administrative Effectiveness in Internal Quality Assurance According to Component Criteria of Kamphaeng Saen Library Kasetsart University PDF
เปรมปรีดิ์ บุญรังสี
การพัฒนาโปรแกรมสืบค้นสื่อภาพยนตร์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Development of Motion Picture Searching Program for Maejo University Library PDF
ณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์, สุธรรม อุมาแสงทองกุล
การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | The Development of Electronic Document Management System in Department of Humanities and Social Sciences, The Faculty of Liberal Arts and Sciences, and Resources Center, Roi Et Rajabhat University PDF
เขมวิทย์ จิตตะยโศธร, วรพจน์ พรหมจักร
การพัฒนาระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์สู่การบูรณาการด้านนวัตกรรม | The Development of Union Metadata System for Integrating Innovation PDF
ปราชญ์ สงวนศักดิ์
แอพพลิเคชั่นระบบให้ความช่วยเหลือการใช้งานบริการของ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | MSU Library Helpdesk Application PDF
อภิชัย ไสยรสPULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com