การพัฒนาระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์สู่การบูรณาการด้านนวัตกรรม | The Development of Union Metadata System for Integrating Innovation

ปราชญ์ สงวนศักดิ์

Abstract


การพัฒนาระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์ (Union Metadata) เป็นโครงการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบ Middleware สำหรับเชื่อมโยงเมทาดาทาของทรัพยากรสารสนเทศจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติของห้องสมุดแต่ละแห่งกับซอฟต์แวร์ที่เรียกใช้ข้อมูลผ่าน Cloud Platform เพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นโปรแกรมหรือฟังก์ชันต่าง ๆ นอกเหนือจากที่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติมีให้ โดยได้มีการกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามโครงการ คือ ระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์ต้องสามารถเชื่อมโยงเมทาดาทาจากฐานข้อมูลที่มีระบบบริหารจัดการที่แตกต่างกันได้ไม่น้อยกว่า 11 ฐานข้อมูล

ระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์ มีการทำงานในลักษณะ Cloud Computing รูปแบบ PaaS เพื่อรายงานเมทาดาทาของผลการสืบค้นข้อมูลระเบียนบรรณานุกรมและสารสนเทศที่อยู่ในฐานข้อมูลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยโครงสร้างข้อมูล JSON ตามมาตรฐานการลงรายการบรรณานุกรมแบบ MARC เพื่อให้นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเขียนชุดคำสั่งนำผลลัพธ์ไปต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมที่หลากหลาย รวมถึงเชื่อมโยงทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดแต่ละแห่งเข้าด้วยกัน จากการประเมินผลการใช้งานโดยนักพัฒนาโปรแกรมของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ในปีงบประมาณ 2558 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้พัฒนานวัตกรรมใหม่ที่ทำงานบนระบบเมทาดาทาเชิงสหสัมพันธ์จำนวน 4 นวัตกรรม คือ โปรแกรมวิเคราะห์ MARC tags จาก ISBN แอพพลิเคชันค้นหาห้องสมุด แอพพลิเคชันสำรวจชั้นหนังสือด้วยสมาร์ทโฟน และโปรแกรมตรวจสอบหัวเรื่องบรรณานุกรม


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com