เรียนรู้จากงานที่ทำ สู่นวัตกรรมเพื่อการบริการ | From Work to Service Innovations

วรรณาภรณ์ เทียรท้าว, สิริรัตน์ ไกรกลิ่น, ธนพร ประเสริฐกุล, รัชวรรณ นัดสันเทียะ, จิราภรณ์ ไทยโกษา, มนตรา เอมห้อง

Abstract


จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการให้บริการทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  จากการมองปัญหาให้เป็นโอกาสในการพัฒนางานโดยใช้องค์ความรู้ของบุคลากรทุกคน รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำงาน  สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนให้มีการทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน  ส่งผลให้เกิดการพัฒนา องค์ความรู้ของแต่ละบุคคลและเมื่อนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันจึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่หรือการต่อยอดนวัตกรรมเดิมอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการคิดวิเคราะห์ปัญหา การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา การแสดงออกด้านการนำเสนอความคิดและผลงาน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้หลอมรวมกันจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่มีค่ายิ่งขององค์กร


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com