การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สุมลฑา สังใจสม

Abstract


การจัดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารในการปฏิบัติงานและเพื่อนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรปฏิบัติงานด้านห้องสมุด ซึ่งประกอบด้วย  บรรณารักษ์  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการคัดเลือกจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆ พิจารณาจากบุคลากรที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งจบการศึกษาในระดับปวส. ขึ้นไปและปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานที่ต้องบริการกับผู้มาใช้ห้องสมุด จำนวน  11  คน  โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ  มาดำเนินการฝึกอบรม โดยกำหนดเนื้อหาในหัวข้อ

“Basic  English  For Library Staff” รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย  Conversation : Introducing yourself,  Preposition of places แบบฝึกหัด และแผนผังภายในองค์กรของสำนักหอสมุด กำแพงแสน ที่แสดงจุดบริการต่างๆ ว่าอยู่ตำแหน่งไหน เช่น ชั้นหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยานิพนธ์  ใช้สื่อการสอนเป็นเอกสารการเรียน แบบฝึกหัด ไฟล์เสียง คอมพิวเตอร์ โดยวิทยากรทดสอบวัดพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษก่อนการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานการออกเสียง  ฝึกทักษะโดยใช้สื่อในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน ฝึกสนทนาเป็นกลุ่มและรายบุคคล ฝึกการปฏิบัติจริงในสถานที่จริง ประเมินสรุปบทเรียนและทดสอบหลังจากลงพื้นที่จริง โดยทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานและในแบบทดสอบ

ผลการดำเนินงาน  1) บุคลากรผ่านการทดสอบการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีร้อยละ90.90  (จำนวน 11 คน ผ่าน 10 คน) ค่าคะแนนสอบที่ได้เฉลี่ยอยู่ที่ 84.25 คะแนน 2) กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย 4.77

ข้อเสนอแนะ 1) ควรจัดกิจกรรมในช่วงเวลาปิดภาคเรียน 2) ควรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
3) ควรให้บุคลากรได้รับการพัฒนาครบทุกคนโดยเฉพาะบุคลากรที่ให้บริการ 4) บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับการพัฒนาทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com