การศึกษาวิธีประเมินโครงการห้องสมุดมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2558 | Study Human Library Project Nakhon NakhonSawan Rajabhat University Academic Year 2558

ฉัตรดาว ชาติเชื้อ, ปรียพัศ พัฒนะสุธาดล

Abstract


กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ เป็นแนวคิดใหม่ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องสมุด  ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงวิธีการพัฒนาและต้องการให้ห้องสมุดมนุษย์เป็นสื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมและสังคมแห่งการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งใช้งบประมาณน้อยแต่มีคุณค่าสูง จึงได้ทำการศึกษาในเรื่อง การประเมินโครงการห้องสมุดมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2558  ผลที่ได้รับ คือ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับสูง แสดงให้เห็นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์เป็นผู้ที่เข้าใช้บริการและผู้รับบริการของศูนย์วิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่แล้ว จึงเกิดความสนใจในกิจกรรมของศูนย์วิทยบริการดังนั้น กิจกรรม ห้องสมุดมนุษย์ถือเป็นกิจกรรมรูปแบบใหม่ของศูนย์วิทยบริการฯ ที่ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจในหนังสือมีชีวิตและสามารถเข้าใจในการบรรยาย สาธิต วิธีการที่ผู้เป็นหนังสือมีชีวิตได้ถ่ายทอดในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ และมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ได้เป็นอย่างดี


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com