จับ e-Books, e-Journals, e-Pamphlets and e-Art Exhibitions มาใส่ชั้น e-Book Collection | Catching e-Books, e-Journals, e-Pamphlets and e-Art Exhibitions to the Shelves of e-Book Collection

ดารารัตน์ จุฬาพันธุ์, นภดล เอกผาชัยสวัสดิ์

Abstract


หอสมุดสาขา วังท่าพระ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มต้นโครงการจัดทำ e-book  เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2545 จนถึงขณะนี้ e-book ที่หอสมุดฯ จัดทำเองและนำขึ้นให้บริการบนอินทราเน็ต มีจำนวนประมาณ 1,000 เล่ม (ไม่นับรวม e-book ในโครงการวิทยานิพนธ์ออนไลน์จำนวนประมาณ 10,300 เล่ม) มีทั้งที่เป็นลักษณะของ e-book, e-journal, e-pamphlet, และ e-art exhibition กระจายกันอยู่ตามโครงการต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของหอสมุดฯ นอกจากนั้นยังมี e-Book ที่จัดซื้อเป็นรายเล่มจากหลายสำนักพิมพ์จำนวน 100 เล่ม จึงมีแนวคิดที่จะนำ e-book ดังกล่าวมารวบรวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกันเป็น “e-book collection” ภายใต้ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดสาขาวังท่าพระ และนำเสนอในลักษณะเสมือนการเลือกหนังสือจากชั้น ซึ่งจะช่วยยกระดับบริการ “e-book collection” ให้เป็นจุดเด่นของหอสมุดฯ เป็นช่องทางที่เอื้อประโยชน์ทางวิชาการแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลฉบับเต็ม (Fulltext) ของ e-book ได้โดยการสืบค้นเพียงครั้งเดียว  หอสมุดฯ จึงนำ D. C. Metadata มาใช้เป็นแนวทางการออกแบบฐานข้อมูล และใช้ภาษา PHP ในการจัดการระบบฐานข้อมูล ทำให้สามารถบริหารจัดการ e-book collection ของหอสมุดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com