ระบบลงทะเบียนและสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | Sukhothai Thammatirat Open University Archival Information Registration and Retrieval System

วีรญา สุติราช, วราภรณ์ ยงบรรทม

Abstract


สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หมายถึงเอกสารและสื่อที่หน่วยงานในมหาวิทยาลัยผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานซึ่งสิ้นกระแสการใช้งานแล้ว และผ่านการประเมินคุณค่าแล้วว่าสมควรเก็บรักษาเป็นจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเอกสารที่มีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย วิธีปฏิบัติและขั้นตอนการลงทะเบียนและค้นเอกสารจดหมายเหตุโดยใช้มือ จึงมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้เอกสารจดหมายเหตุพบว่ามีปัญหาหลายด้าน อาทิ วิธีการเข้าถึงเอกสารค่อนข้างยากและซับซ้อน สิ้นเปลืองเวลาในการค้นเอกสาร รวมทั้งจำนวนเอกสารจดหมายเหตุมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ยากต่อการลงทะเบียนและค้นเอกสาร ดังนั้นจึงได้มีการพัฒนาระบบลงทะเบียนและสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและค้นหาเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยฉบับเต็มผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด จากฐานข้อมูลที่ได้รับการพัฒนาภายใต้วงจรการพัฒนาระบบและโปรแกรม MySQL ภาษา PHP ผลการพัฒนาและใช้งานระบบนี้พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการเข้าถึงเอกสารร้อยละ 95


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com