แอพพลิเคชั่นระบบให้ความช่วยเหลือการใช้งานบริการของ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | MSU Library Helpdesk Application

อภิชัย ไสยรส

Abstract


ในยุคที่เทคโนโลยีในด้านการสื่อสารพัฒนาจนสามารถติดตัวเราไปได้ทุกที่ทุกเวลา
การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการ จึงควรพัฒนาให้มีความง่ายดาย รวดเร็วและประหยัด และสามารถติดตัวผู้ใช้บริการไปได้ทุกที่ ดังนั้นสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงพัฒนา “แอพลิเคชันระบบให้ความช่วยเหลือการใช้งานบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Libray Helpdesk Application)” บนอุปกรณ์พกพาระบบ Android เพื่ออำนวยความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการและเพื่อเป็นระบบถามตอบ และเก็บรวบรวมคำถามที่เป็นประโยชน์ในการให้บริการ เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารและให้บริการ ระหว่างสำนักวิทยบริการและผู้ใช้บริการ รวมไปถึงการเชื่อมโยงกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบรายการการยืมคืนหนังสือด้วย

โดยพัฒนาด้วยเครื่องมือ Android Studio ใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ใช้ภาษา PHP ในการสร้างส่วนเชื่อมต่อผู้ใช้และติดต่อกับฐานข้อมูล รวมทั้งติดต่อกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และประมวลผลบนระบบปฏิบัติการ Ubuntu Linux Server ในส่วนของผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านแอพพลิเคชั่นบนระบบ Android โดยสามารถติดตั้งได้ผ่าน Google Play Store ได้โดยตรง รวมทั้งสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้

          จากการใช้งานระบบให้ความช่วยเหลือการใช้งานบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักวิทยบริการและผู้ใช้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย โดยมีการใช้งานจากอุปกรณ์สมาร์ทโฟนร้อยละ 91.67 และใช้งานจากอุปกรณ์แท็บเล็ตร้อยละ 8.33 มีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านความเหมาะสมในการแสดงผลร้อยละ 77.08
ด้านประสิทธิภาพและความรวดเร็วของระบบร้อยละ 81.25 ด้านการใช้งานง่ายร้อยละ 83.33 ด้าน
การจัดการหมวดหมู่คำถามร้อยละ 83.33 และภาพรวมที่มีต่อการใช้งานระบบร้อยละ 79.17


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com