ข้าวหลามหนองมน | Bamboo Rice Nongmon

ชัยยศ ปานเพชร

Abstract


การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาและสำรวจวิธีการทำข้าวหลามในชุมชนหนองมน จังหวัดชลบุรี
ที่เป็นเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น ได้รับความนิยมมีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วประเทศ  โดยการรวบรวมและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทำข้าวหลาม  ซึ่งทำให้ทราบถึงวัตถุดิบในการผลิตข้าวหลาม ขั้นตอนการทำและกลวิธีการเผาข้าวหลาม และนำข้อมูลด้านภูมิปัญญาชาวบ้านไปเผยแพร่ในฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com