การจัดการพลังงานภายในหน่วยงานสำนักหอสมุด กำแพงแสน

ศิรินันท์ ทรัพย์พลับ

Abstract


          การจัดการพลังงานภายในหน่วยงาน  เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Green Lib จัดทำขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริม สร้างจิตสำนึก ให้นิสิต บุคลากรตระหนักและเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน การนำไปใช้อย่างถูกวิธี มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ประหยัดและเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2557 – กันยายน 2558  มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ 8 ขั้นตอน คือ (1) แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
(2) ประเมินสภาพการจัดการพลังงานภายในหน่วยงานเบื้องต้น (3) กำหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  (4) ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (5) กำหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนฝึกอบรม และกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  (6)  ดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  (7) ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน  (8) ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน   จากผลการดำเนินงานดังกล่าวสำนักหอสมุด กำแพงแสน ใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน890,664หน่วย เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2557 ใช้พลังงานไฟฟ้าไปจำนวน1,057,652 หน่วย ลดลง 166,988 หน่วย ถ้าเทียบเป็นตัวเงินจะลดลง จำนวน 243,977.70 บาทคำสำคัญ:


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com