ปัจจัยสำคัญและวิธีการจัดสรรงบประมาณการจัดหาหนังสือ: สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ | The Key Factors and Methodology for Acquisition Process in TSU Library

ปิติมา แก้วเขียว

Abstract


การใช้สูตรคำนวณการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือมีความจำเป็นและสำคัญมาก ห้องสมุดแต่ละแห่งจะมีสูตรในการคำนวณที่แตกต่างกันออกไป และยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จึงมีการนำสูตรทางสถิติในการคำนวณการจัดสรรงบประมาณ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด และเพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด  โดยการนำตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณมาแทนค่าในสูตร คือ จำนวนนิสิตทุกระดับ จำนวนรายวิชา จำนวนหน่วยกิต และจำนวนอาจารย์ รวมทั้งวิธีคิดจำนวนนิสิต เพื่อให้ครอบคลุมการคำนวณงบประมาณในการจัดสรรแต่ละสาขาวิชาให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com