จากปูม...สู่ภูมิ...สู่ความยั่งยืน | From Oral History to Wisdom and Sustainable

ชัยวัฒน์ น่าชม

Abstract


การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสื่อบุคคลเป็นการศึกษารวบรวมประเด็นความรู้ที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มาบรรยายและฝึกปฏิบัติให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรของห้องสมุด รวมถึงผลงานอันเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา ที่จัดเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมคิดร่วมทำ  และร่วมฝึกปฏิบัติภาคสนามในการเก็บรวบรวมสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสื่อบุคคล รวมถึงบุคลากรของห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นผู้แทนในคณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสื่อบุคคล ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เหมือนและแตกต่างจาก 4 ภูมิภาคของไทยก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานการจัดการความรู้ด้านสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสื่อบุคคล จากปูม
สู่ภูมิ ด้วยกระบวนการและขั้นตอนของการจัดการสารสนเทศภูมิปัญญาท้องถิ่นจากสื่อบุคคล การเตรียมการก่อนปฏิบัติการภาคสนาม เทคนิควิธีการของการปฏิบัติงานภาคสนามในการสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึกข้อมูลจากสื่อบุคคล และการดำเนินการหลังการเก็บรวบรวมสารสนเทศ ตลอดจนการประมวลเนื้อหาและพัฒนาสารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับจากสื่อบุคคล ที่ก่อให้เกิดผลิตผลด้านนนทบุรีศึกษาอันเป็นสาธารณสมบัติที่ยั่งยืนของชุมชนคนนนทบุรี


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com