การวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์องค์ประกอบของสำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | Analysis of the Administrative Effectiveness in Internal Quality Assurance According to Component Criteria of Kamphaeng Saen Library Kasetsart University

เปรมปรีดิ์ บุญรังสี

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิ์ผลการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์องค์ประกอบของสำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิผลการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์องค์ประกอบของ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างดำเนินการ และ 2. เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิ์ผลการบริหารงานประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์องค์ประกอบของ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังสิ้นสุดการดำเนินการ งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้เอกสารเป็นกลุ่มตัวอย่าง เป็นรายงานการประเมินตนเองด้านการประกันคุณภาพตามเกณฑ์องค์ประกอบของสำนักหอสมุด กำแพงแสน ระหว่างปีการศึกษา 2554-2556 เป็นเวลา 3 ปี สถิติที่ใช้คือ การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com