Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | E-book Usage of Students in Kasetsart University Abstract   PDF
วาทินี เขมากโรทัย
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | Use of Online Database by Graduate Students at Nakhon Pathom Rajabhat University Abstract
สุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Use of Information Resources and Information Services of Office Academic Resources and Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University Abstract   PDF
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี ศรีดาเดช
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้ประโยชน์จากบริการรายชื่อหนังสือใหม่ของห้องสมุดต่างๆ ต่อการพัฒนาคอลเลคชันและบริการเชิงอ้างอิง : กรณีศึกษาสาขาการเกษตร ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Utilization of New Books Service for Collection Development and Referral Service : A Case study of agricultural books of Maejo University Library Abstract   PDF
สุธรรม อุมาแสงทองกุล
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต่อสื่อธรรมะในรูปแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง | The Utilization and Satisfaction of Thai-Nichi Institute of Technology Students on the Augmented Reality (AR) Dharma Media Abstract   PDF
เธียรทศ ประพฤติชอบ
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | The Use of Library Shelf Checkout by SUT students and Faculty Members : case of The Center for Library Resources and Educational Media, Suranaree University of Technology Abstract   PDF
สุภารักษ์ เมินกระโทก
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา | Using Data Mining Techniques for Analyzing Factors that Influence Students’ Library Use Abstract   PDF
ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์, วิชัย พัวรุ่งโรจน์, คมยุทธ ไชยวงษ์, สุชาดา พรหมโคตร, ปาริชาติ แสงระชัฏ
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม การให้บริการพื้นที่การเรียนรู้แบบไม่จำกัดเวลาที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Timeless learning space at Medical library Khon Kaen University Abstract   PDF
ยุภาพร ทองน้อย, ธนภพ ณ นครพนม, ศุภภณ กอปรกิตติกูล, ศุภพัฒน์ คงสภาพศิริ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน | Activities for Boosting the Service in the Library and Competency of Librarian in Context of AEC Community Abstract   PDF
สังวาลย์ ตุกพิมาย, สารภี วรรณตรง
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน ก้าวไปสู่การเป็นห้องสมุดประหยัดพลังงานกันเถอะ | Growing Green : Saving Energy at CLM@WU Abstract   PDF
ธวัชชัย ประดู่, เมษา สินทบทอง
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม ข้าวหลามหนองมน | Bamboo Rice Nongmon Abstract   PDF
ชัยยศ ปานเพชร
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน คลังข้อมูลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | STOU Institutional Repository Abstract   PDF
กัลยาณี ศุภดิษฐ์
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล | Open Educational Resource Library Mahidol University Library and Knowledge Center Abstract   PDF
สิขริน สุวรรณนที
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม คลินิกภาคนิพนธ์ : บริการสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี | Term Paper Clinic : Research Support Service for Undergraduate Students Abstract   PDF
ทิพวรรณ สุขรวย, จิราภรณ์ จันทร์คำ
 
Vol 6, No 2 (2562): พฤษภาคม-สิงหาคม ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อการบริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม | User Expectation and Satisfaction with the Academic Resource and Information Technology Center Services, Pibulsongkram Rajabhat University Abstract   PDF
อมรรัตน์ ศรีลออ
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ความคาดหวังและความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีต่อการให้บริการ โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนรวม (อาคาร19) | Expectations and Satisfaction of Lecturers and Students in Prince of Songkla University, Pattani Campus, towards Audio-Visual Equipment Services at Central Building 19 Abstract   PDF
สมศักดิ์ รัตนน้อย
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร | Individual Creativity of Central Library Officers at Silpakorn University Abstract   PDF
เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์, อภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน, ศรวิชา กฤตาธิการ, กฤษฎา พรรณราย
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | The Online Databases Usage at the Phuket Rajabhat University Library Abstract   PDF
อดุล นาคะโร, เยาวดี โชติกะ
 
Vol 1, No 1 (2557): มกราคม-เมษายน ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อภาพลักษณ์ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | Users’s Opinions on the Image of The Center for Library Resources and Educational Media Suranaree University of Technology Abstract   PDF
คนึงนิตย์ หีบแก้ว, ธันยกานต์ สินปรุ, พุทธชาติ เรืองศิริ
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม ความคุ้มทุนของทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ | Cost Effectiveness of Information Resources of the Center for Library and Educational Media, Walailak University Abstract   PDF
อาภรณ์ ไชยสุวรรณ, บุญเพ็ญ ชูทอง, จริยา รัตนพันธุ์
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม ความซ้ำซ้อนของดัชนีวารสารภาษาไทยกับฐานข้อมูล TCI | Overlap of LRC’s Thai Journal Indexing on TCI Abstract   PDF
พรทิพา ณ นคร
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน ความต้องการของนักวิจัยต่อบทบาทสนับสนุนการวิจัยของ ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | Need of Researchers for Research Support at John F. Kennedy Library, Office of Academic Resources, Prince of Songkla University Pattani Campus Abstract   PDF
อัญชลี กล่ำเพ็ชร, รวีวรรณ ขำพล, จุฑารัตน์ ปานผดุง, ประทุมรัตน์ รัตน์น้อย
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม ความพึงพอใจของนิสิตแพทย์ชั้นคลินิกต่อการให้บริการห้องสมุด และความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ห้องสมุดโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา | Satisfaction of Medical Students on the Library Services and the Need for Information Resources at Queen Savang Vadhana Memorial Hospital Abstract   PDF
วิภาวดี ต่อวงษ์
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ความพึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน | Recipients’ Satisfaction Towards Services Provided by Office of Central Library at Kampaeng Saen (OCL.KPS), Kasetsart University, Kampaeng Saen Campus Abstract   PDF
จงกล พุทธิชัยกุล
 
Vol 3, No 2 (2559): พฤษภาคม-สิงหาคม ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด | Satisfaction of Using Information Services in Academic Resources Center Roi Et Rajabhat University Abstract   PDF
ฉัตรกมล อนนตะชัย, วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม ความพึงพอใจและความต้องการใช้บริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและวิจัย หอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | Satisfaction and Requirement of Using Information Services for Researching in Phuket Rajabhat University Library Abstract   PDF
วารีรัตน์ จะรา, มาลิน เสงี่ยมกุล, อุไร การวิจิตร
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม ความรับผิดชอบต่อสังคมของห้องสมุดสีเขียว : โครงการเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน | Corporate Social Responsibility of Green Library : Project for Community and Environmental Conservation of Learning Abstract   PDF
คณะทำงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน
 
Vol 5, No 3 (2561): กันยายน-ธันวาคม ความร่วมมือระหว่างอาจารย์กับบรรณารักษ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมห้องสมุดของผู้เรียน ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ | Faculty and Librarians Collaboration in Organizing Blended Learning Activities to Encourage Library and Information Science Students to Create Library Innovation Abstract   PDF
ระเบียบ แสงจันทร์, ศศิพิมล ประพินพงศกร
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม คำพูดเชิงบวกที่มีผลต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน | The Effects of Positive Words in the Development of School Library Abstract   PDF
สมปอง มิสสิตะ, สุกัญญา โภคา, จันทร์เพ็ญ กล่อมใจขาว, เอกอนงค์ ดวงจักร์, พนิดา จมูศรี, รุ่งทิวา ฝ่ายดี
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน คุณขอมา...ห้องสมุดแพทย์จัดให้ | The users require… we provided it Abstract   PDF
บุษกร อุสส่าห์กิจ, ดุจกานต์ สุวรรณธาร
 
181 - 210 of 371 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com