Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 1 (2564): มกราคม-มิถุนายน การสำรวจผลกระทบของการใช้บริการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 | Survey of impacts on using services at Khon Kaen University Library during COVID-19 epidemic Abstract   PDF
นิติยา ศรีวรเดชไพศาล, อัคริมา สุ่มมาตย์, จิราพัชร เทศะบำรุง
 
Vol 7, No 1 (2563): มกราคม-มิถุนายน การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศด้วย SIPOC Model และ PDCA Cycle | Information Resources Use Promotion by SIPOC Model and PDCA Cycle Abstract   PDF
ทิพวรรณ สุขรวย, จิตราภรณ์ ชัยมณี
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การส่งเสริมการใช้บริการด้วยเหรียญห้องสมุด (LIB coin) ของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา | User service promotion by LIB coin of the Library Resources and Educational Media Center, University of Phayao Abstract   PDF
วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล
 
Vol 4, No 3 (2560): กันยายน-ธันวาคม การส่งเสริมทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ด้วยการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” | The Supportive of Creative Thinking Skill via the Creative Media Contest “Green University" Abstract   PDF
สุพรรณณี เพนวิมล, ทวี นวมนิ่ม, มธุรส ปราบไพรี
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสำนักวิทยบริการ | Promotion and Development of Innovation Office of Academic Resources, Prince of Songkla University, Pattani Campus Committee on Promotion and Development of Innovation Abstract   PDF
มนทิรา อินทร์แก้ว
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น | The Promote Undergraduate Student of Suranaree University of Technology Usage of the Center for Library Resources and Educational Media Abstract   PDF
ดวงใจ กาญจนศิลป์
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม การเตรียมความพร้อมบุคลากร Gen Y ของห้องสมุด เข้าสู่ ASEAN Communities อย่างยั่งยืน | KKU Library’s Gen Y staff to sustainable ASEAN Communities Abstract   PDF
ยุพา ดวงพิมพ์, วราภรณ์ พนมศิริ, กิตติยา สุทธิประภา
 
Vol 2, No 1 (2558): มกราคม-เมษายน การเพิ่มประสิทธิภาพการนำชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ด้วยการจัดการความรู้ | Optimization of Knowledge Management on Presentation of The King Prajadhipok and Queen Rambhai Barni Documentation Center Abstract   PDF
กวิสรา เรือนทองใบ
 
Vol 2, No 3 (2558): กันยายน-ธันวาคม การเพิ่มประสิทธิภาพของบริการเอกสารรายงานวิจัยด้วยแนวคิด Lean | Optimization of Research Reports Service with Lean Thinking Abstract   PDF
เกษวรา อินทรฉิม
 
Vol 6, No 1 (2562): มกราคม-เมษายน การเพิ่มสถิติการยืมหนังสือด้วยทฤษฎีการตลาดหางยาว | Circulation Stats Increasing with Long Tail Marketing Theory Abstract   PDF
ธนะพันธุ์ การคนซื่อ
 
Vol 8, No 1 (2564): มกราคม-มิถุนายน การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบประเมินกระบวนการทำงานตามแนวทาง ADLI Abstract   PDF
กชพร ศรีพรรณ์, ดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การแนะนำบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านเออาร์ และ คิวอาร์โค้ด | Introduction of the Kasetsart University Library Services via AR and QR Code Abstract   PDF
สิงห์ทอง ครองพงษ์, วาทินี เขมากโรทัย
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน การใช้ Cloud Computing ในการปฏิบัติงานของ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Using Cloud Computing in Library Operation of Medical Library, Chiang Mai University Abstract   PDF
ชมพูนุช สราวุเดชา, เพียงขอบฟ้า ปัญญาเพ็ชร, กมลชนก มาแสงตา
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้ QR Code สำหรับวิทยานิพนธ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Abstract   PDF
เยาวภา เขื่อนคำ
 
Vol 1, No 3 (2557): กันยายน-ธันวาคม การใช้กิจกรรมสุนทรียสนทนาและการฟังอย่างลึกซึ้งเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับเจนเนอเรชั่นวาย: ประสบการณ์จากความร่วมมือแบบไตรภาคี | The Use of Dialogue and Deep Listening to Enhance Information Literacy Skills for Gen Y: The Experiences of Trilateral Cooperation Abstract   PDF
โชคธำรงค์ จงจอหอ, ยศยาดา สิทธิวงษ์
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้งานบัตรห้องสมุดชนิด RFID ร่วมกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST | The Use of RFID Card to the Automated Library System ALIST Abstract   PDF
ชำนาญ อินทสโร, สมพงศ์ หุตะจูฑะ
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | E-book Usage of Students in Kasetsart University Abstract   PDF
วาทินี เขมากโรทัย
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | Use of Online Database by Graduate Students at Nakhon Pathom Rajabhat University Abstract
สุรีรัตน์ คล้ายสถาพร
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการให้บริการ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร | Use of Information Resources and Information Services of Office Academic Resources and Information Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University Abstract   PDF
อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์, รุ่งรุจี ศรีดาเดช
 
Vol 1, No 2 (2557): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้ประโยชน์จากบริการรายชื่อหนังสือใหม่ของห้องสมุดต่างๆ ต่อการพัฒนาคอลเลคชันและบริการเชิงอ้างอิง : กรณีศึกษาสาขาการเกษตร ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ | Utilization of New Books Service for Collection Development and Referral Service : A Case study of agricultural books of Maejo University Library Abstract   PDF
สุธรรม อุมาแสงทองกุล
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ต่อสื่อธรรมะในรูปแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง | The Utilization and Satisfaction of Thai-Nichi Institute of Technology Students on the Augmented Reality (AR) Dharma Media Abstract   PDF
เธียรทศ ประพฤติชอบ
 
Vol 5, No 2 (2561): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้ระบบยืม-คืนหนังสือด้วยตนเองของนักศึกษาและคณาจารย์ กรณีศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | The Use of Library Shelf Checkout by SUT students and Faculty Members : case of The Center for Library Resources and Educational Media, Suranaree University of Technology Abstract   PDF
สุภารักษ์ เมินกระโทก
 
Vol 7, No 1 (2563): มกราคม-มิถุนายน การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Electronic Journal Uses of Lecturers and Graduate Students, Faculty of Dentistry, Chiang Mai University Abstract   PDF
สดศรี กันทะอินทร์
 
Vol 8, No 2 (2564): กรกฎาคม-ธันวาคม การใช้อินโฟกราฟิกในการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง | Using Infographics to Promote Library Resources and Library Services at Prince Songkla University, Trang Campus Abstract   PDF
อุไร ไปรฮูยัน, สุพรรษา บุญเกื้อ
 
Vol 4, No 2 (2560): พฤษภาคม-สิงหาคม การใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยในการใช้บริการห้องสมุดของนักศึกษา | Using Data Mining Techniques for Analyzing Factors that Influence Students’ Library Use Abstract   PDF
ภัทร์พงศ์ พงศ์ภัทรกานต์, วิชัย พัวรุ่งโรจน์, คมยุทธ ไชยวงษ์, สุชาดา พรหมโคตร, ปาริชาติ แสงระชัฏ
 
Vol 2, No 2 (2558): พฤษภาคม-สิงหาคม การให้บริการพื้นที่การเรียนรู้แบบไม่จำกัดเวลาที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | Timeless learning space at Medical library Khon Kaen University Abstract   PDF
ยุภาพร ทองน้อย, ธนภพ ณ นครพนม, ศุภภณ กอปรกิตติกูล, ศุภพัฒน์ คงสภาพศิริ
 
Vol 5, No 1 (2561): มกราคม-เมษายน กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดและสมรรถนะครูผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ในบริบทสังคมประชาคมอาเซียน | Activities for Boosting the Service in the Library and Competency of Librarian in Context of AEC Community Abstract   PDF
สังวาลย์ ตุกพิมาย, สารภี วรรณตรง
 
Vol 4, No 1 (2560): มกราคม-เมษายน ก้าวไปสู่การเป็นห้องสมุดประหยัดพลังงานกันเถอะ | Growing Green : Saving Energy at CLM@WU Abstract   PDF
ธวัชชัย ประดู่, เมษา สินทบทอง
 
Vol 3, No 3 (2559): กันยายน-ธันวาคม ข้าวหลามหนองมน | Bamboo Rice Nongmon Abstract   PDF
ชัยยศ ปานเพชร
 
Vol 3, No 1 (2559): มกราคม-เมษายน คลังข้อมูลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช | STOU Institutional Repository Abstract   PDF
กัลยาณี ศุภดิษฐ์
 
181 - 210 of 396 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com