การเตรียมความพร้อมบุคลากร Gen Y ของห้องสมุด เข้าสู่ ASEAN Communities อย่างยั่งยืน | KKU Library’s Gen Y staff to sustainable ASEAN Communities

ยุพา ดวงพิมพ์, วราภรณ์ พนมศิริ, กิตติยา สุทธิประภา

Abstract


การฝึกประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสิงคโปร์ เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการ “เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน” ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมได้เลือกเข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ ห้องสมุดในมหาวิทยาลัย Nanyang Technology University 3 แห่ง คือ Art, Design & Media Library, Lee Wee Nam Library และ Chinese Heritage Center และห้องสมุดประชาชน 3 แห่ง คือ National Library Board, Public Library และ Library @Espanade เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดูงาน
ณ ต่างประเทศให้กับบุคลากรที่สนใจต่อไป


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com