การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบประเมินกระบวนการทำงานตามแนวทาง ADLI

กชพร ศรีพรรณ์, ดวงฤทัย ณ ทุ่งฝาย

Abstract


การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศด้วยระบบประเมินกระบวนการทำงานตามแนวทาง ADLI มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการคอลเล็กชั่นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสืออ้างอิงที่ไม่อนุญาตให้ยืมออกจากห้องสมุดให้สามารถยืมออกได้ ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถยืมหนังสือได้มากขึ้น และสามารถเพิ่มสถิติการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด ดำเนินการโดยการนำระบบประเมินกระบวนการทำงานตามแนวทาง ADLI Model (A-Approach, D-Deploy, L-Learning และ I-Integrate) และการใช้วงจรบริหารคุณภาพ PDCA Cycle (P-Plan, D-Do, C-Check และ A-Action) มาเป็นแนวทางการดำเนินงาน โดยงานพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ รับมอบนโยบายจากผู้บริหารสำนักหอสมุด ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของสำนักหอสมุดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กันยายน 2562 จากการวางแผนและออกแบบกระบวนการการทำงานด้วย ADLI Model และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน ด้วย PDCA มาใช้ ในการดำเนินงานให้สอดคล้องและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายและกรอบเวลาที่กำหนด ส่งผลให้หนังสืออ้างอิง (reference books)    ที่เคยกำหนดให้ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น เปลี่ยนสถานะเป็นหนังสือทั่วไปที่สามารถยืมออกได้ และเพิ่มจำนวนการใช้ทรัพยากรสารสนเทศฉบับพิมพ์ประเภทหนังสืออ้างอิง ร้อยละ  60.99 และสิ่งพิมพ์รัฐบาล ร้อยละ 64.53 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัย ตามเป้าประสงค์ของสำนักหอสมุด


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.PULINET Journal : eISSN 2351- 048X
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
PULINET: Provincial University Library Network
pulinetjournal@gmail.com